Cay Agabundos n~gang tunay na namasid sinsing na mayroong larauan ni Clovis, na sa cay Clotildeng inin~gatang tikis caya n~ga at siya ay nag bagong isip. Sa sinabing yao'y ang bunying Infanta ay gumayac naman noon din pagdaca, lumuhod sa harap nang amain niya't humin~ging bendicion at napaalam na.

Sa pagca-calapat n~g balicat namin ang mut-yáng catoto,i, di bumitiu-bitiu hangang tinulutang sumama sa aquin ng aming maestrong caniyang amaín. Yaóng pa-alama,i, anopa,t, natapos sa pagsasaliuan n~g madláng himutóc, at sa cain~gaya,t, guló n~g adios ang buntóng hinin~ ay naquiquisagót.

Ako'y pinakinggan mo at nang humarap ka sa akin ay walang pinag-iwan sa isang haring maawain ang tingin ko sa iyo at nang ako'y lapitan mo ay binulungan kita ng gayari: Kamukhang-kamukha ka ng haring Constantino. ¡Naku! nanunuya ka pa, ah. Sumama ka sa amin mamaya at ipakikila ko sa iyo ang larawang ibinigay sa akin ng amain kong pari. Sasama ako. Iyong makikita. ¿Baka hindi?

N~guni't si Clotindeng bunsong iniirog na hipag nang Hari na si Agabundos, doon sa palacio'y nanatiling lubos sapagca't may bait at galang sa Dios. Bakit sa pagsinta'y lubhang mahiliguin sa, Dios, at uili sa pananalan~gin, caya n~ga namahal sa Haring amain yaong si Clotindeng may bait na angkin.

Nagsama na caming hustong pitong boan niton~g amain cong labis na magmahal; mana,i, isang hapo,i, nag-uica pagcouan: «di na malalaon yaring aquing buhayTila di mangyaring aco,i, maniuala sa bagay na yaong caniyang uinica; n~guni,i, niyong din cusang inihanda ang naquiquinitang pagpanao sa lupa.

Tan~gi dito'y di co magagaua naman ang aking sariling man~ga calooban, aco'y may amaing dapat pagsabihan lalo't sa ganitong may halagang bagay. Tangapin mo na po ang sagot nang Conde ang sinsing na itong tanda nang pagcasi, at sa amain mo'y bah

Isa pang samo co ay iyong sin~gilin ang ari n~g aking Amang guiniguiliw sa cay Agabundos na aking amain na siyang humatol cay Amang patain. Ang di catuirang canyang guinaua lubos cong sa Dios ipinabahala, ang cay Clovis namang binigcas na uica ang unang hin~gi mo'y mabigat na lubha.