Sinimulan na n~ga ang pagbabatalla nang dalauang hucbong leon ang capara, tapang nang cristiano ay cataca-taca sa dahas at licsi nang pananandata. Ang cahalimbaua'y tigre at halimaw niyong paghandulong sa man~ga caauay, magcabi-cabila'y nagcalat ang bangcay niyong man~ga turcong canilang calaban.

Ang catulad at capara nitong si doña María, lumabás sa, isang guerra at nanalong nagvictoria. Ito'i, aquing pabayaan victoria niyang quinamtán, at aquing ipagsasaysay ang canilang paglalacbay. Nang sila'i, dumating naman sa reinong de los Cristal, uala nanga at namatáy ama't, capatid na hirang. Ang dinatnan sa palacio secretario't, consejero, siya ngang pagdating dito nang emperador na bago.

Mahabang panahóng canyang in~gat-in~gat ni sinoma,i, uala na na cacamatyag, bilin nang matanda,i, canyang guinaganáp pag mamahal niya,i, ualang macatulad. Nang siya,i, mabigyan niyong Nuno niya batóng encantadong perlas ang capara, isang arao n~gani na icacain na sa bató,i, humin~gi nang isang comida.

Tularan mo rin n~ga, guiniguilio cong bumabasa, cun sacali,t, sa man~ga nacaraang arao,i, di ca nagpacain~gat capara nitong babayi; at tungcol sa haharaping arao ay houag cang lumihis munti man sa man~ga itinuro sa iyo dito sa libritong ito.

Nagsagupa na n~ga ang hukbong dalaua at pinasimulan yaong pagbabaca, man~ga lobong gutom ang siyang capara nang pagpapamooc nang isa at isa. Pagcapalibhasa'y ang man~ga cristiano ay nan~gananalig sa totoong Dios, na pinagtitibay sa canilang loob caya n~ga't ang tapang ay lubos na lubos.

Ang utos na ito ay biglang sinunod nang lahat nang caual na pauang cubanos caya naman dito ang man~ga tagalog cusang nagpaquita nang tapang na impoc. Ang pagpapatayan sabihin pa baga dugó'y umaagos batis ang capara bangcay natalacsán sa guitna nang plaza niyaong Porto Vaga gayong pagbabaca.

Nang maliuanagan dito lumabas na sa declaraciones na guinaua nila ang cusang nan~gulo sa caguluhan baga na nangyari noon na ualang capara. Ang unang lumabas di umano'y Imperio ang nasang itayó tanang filipino, at ang Emperador na lumabas dito si D. Joaquin Pardo de Taverang totoo.

Tingni, man~ga guiniguilio cong tagalog, tingni,t, masdan itong caauaaua capoua ninyong tagalog, na pinupuri nang marami sa inyo na parang ualang capara sa carunun~gan; ualang dao ga sino si Rizal; di umano,i, capurihan dao nang lahi ninyong tagalog, na sucat ninyong ipagparan~galan. ¡Ay sa aba co!

Ang sagót ni Fabio ¡oh Jesús na Amá! ano caya,t, gayon ang anác tang sinta, lulan niring dibdib at nasang talaga papapag-araling capara nang iba. Di anong gagauin ay cun siyang bigay sa atin nang Dios na Amáng Maycapal, ay houag isucal puso,t, calooban lagacan din siya niyong graciang mahal.

Ay naguing tinic na bacal ang hari'i, di macaraan, hindi macasagui naman ang cabayong sinasac-yan. Sa malaquing galit bagá sa nagtaanang dalauá, sa cabayo'i, lumunsád na at hinauanan na niya. Husto ngang dalauang arao bago niya nahauanan, at tatlong leguas ang lagay nang dalauang sinusundan. Hinabol nangang muli pa ibig ding mapatáy niya, ibon ang siyang capara tulin nang cabayo bagá.