Bucod dito ang maysaquit ay lalacad na parati, ó sasacay sa cabayo, maigui ring cuscusing parati ang caniyang catauan nang basahang tuyo at mainit; ang damit na gagamitin nang maysaquit ay ang tinina nang azul, na pasasayaring maigui sa catauan, at masama ang louag. Touing umaga paiinumin ang maysaquit nang isang cuchara nang bilin sa número 72.

M~ga patóc, gúlong n~g m~ga coche, tacbúhan n~g m~ga cabáyo, músicang tumútugtog n~g marcha real ay nan~gagbalítang dumating na ang mahal na Gobernador General n~g Kapulùhang Filipinas.

Cun nacacaya ang maysaquit ay maigui sa lahat ang pagsacay sa forlon ó sa cabayo . Bucod dito houag siyang hihipo nang anomang gaua pagca bagong nacacain.

Bucod dito,i, cailan~gang sangrahan sa camay, at cunan nang maraming dugo, cun malacas ang may catauan; n~guni cun mahina na siya, ang totoong buti doo,i, ang pacaptan sa linta ang m~ga quibotquibotan; ang isa pang nacacaginhauang agad sa maysaquit, ay ang pagbabalin~goyn~goy; caya cailan~gang sootan ang ilong n~g maysaquit, nang ilang buhoc nang cabayo at guilaogauin, hangan tumulo ang dugo; magaling namang pacapitan sa linta doon sa pouitan.

Marahil nanggaling itó sa calabozo ang inisip n~g cochero sa canyáng sarili, sacá hinaplit n~g látigo ang canyáng m~ga cabayo.

Tinatawag n~g catagalugang "carretela" ang isáng sasacyáng anyóng carretong marami ang lulan, n~guni't mahirap sa sumásacay; dalawá ang gulong at isáng cabayo ang humihila. Ang tinatawag na carretela n~g m~ga castil

Hinabol nanga't, sinundan ang dalauang nagtaanan, nang sila'i, maa-abutan ang princesa ay nagsaysay. Don Jua'i, naririto na ang habol ay malapit na, panganib quitang dalauá sa hari na aquing amá. Tingnan mo ang calacasan nang cabayo mong iniuan, quita ngayo'i, aabutan dito sa guitna nang parang. Ang guinaua nang princesa niyong aabutan sila, inilaglag capagdaca ang carayom niyang dalá.

Ang pinagmumul-an nitong saquit na ito ay ang maraming dugo, ang pamamanglao, ang malaquing pagtaba nang may catauan, ang pagsacay na parati sa cabayo, at ang pagliban nang ugaling pananabi, ó cun ang inaiilaguin nang may catauan ay matigas. Ang man~ga babaying buntis ay marahil daanan nitong ganitong saquit.

Uahi ang bohoc, quiling ang sombrero , mapuñgay ang tiñgin, maputi at matigas ang salaual at baro, botitos ay maquintab at maquipot, at pinañguñgusapan pa niya ang cabayo sa uicang castila .

Ang gagauin sa nahulog sa mataas ó sa pinalo, ó sa naipit, ó sa nahulog sa cabayo ó sinicaran.