Itong tatlong bagay babayuhin nang babayuhin nang mahabang panahon hangan sa maguing ungüento, at hangan di maaninao muntiman ang mercurio. Nota. Itong gamot na ito ay bibilhin sa botica. N~guni sapagca cun minsan, ualang masugo sa botica, ay marali itong isang ungüento na isa rin ang cabagsican.

Bucod dito,i, cailan~gang pacatandaan nang mangagamot, na pag ang maysaquit ay sungmusuca na, ay capilitang totoo na big-yan nang tubig na malacuco, nang houag mahirapan siya nang pagsuca; maigui rin ang tubig na pinaglagaan nang manzanilla. Nota. Itong pasucang ito,i, bibilhin sa botica datapoua hindi lubhang bagay sa tagalog.

Ang dalauang babaguing tubig at ang isang bahaguing vinagre de litargirio na bibilhin sa botica. Ang isang dacot nang talbos nang alagao, ay samahan mo nang lasona, bago lutuin at ipacain sa maysaquit cun gab-i. Ito,i, gagauing ilang arao. Ito,i, turo ni P. Santa María. Datapoua mayroong maysaquit na hindi napupurga noon.

Ang timbang pisong crémor, gagauing ualong bahagui; ang isang bahagui isang inom. Nota. Ang crémor ay na-aaring ipainom sa babaying buntis, pati sa nan~ganac, cun macalalo na ang isang arao n~g caniyang pan~gan~ganac, at bucod dito cun totoong cailan~gang gamutin cun baga malaqui ang caniyang saquit. Ang timbang isang butil na palay nang kermes mineral, na bibilhin sa botica.

Maigui rin ang tapal nang cicuta, na cun bibilhin sa botica, ang hihin~gin doo,i, emplasto de cicuta. N~guni madali namang itapal ang isang caputol na dahon nang talampunay na yaon ay casing galing nang cicuta, ayon sa turo ni Linneo. Ang cicutang tuyo ay isisilid sa isang unan, ó supot na munti; saca lulutuing sumandaling oras calauon sa tubig, bago pigain at itapal.

Maminsanminsan han~goin doon ang Iguio at ibilad. Ang isang balaon~gang dahon nang Salago, at ang isa pang balaon~gang dahon nang Acapulco ó Sonting. Itong lahat na damo ay tuyo cun gagamitin. Ang isang botellang Cremor na bibilhin sa Maynila. Ang halagang apat na pisong Maná na bibilhin din sa Maynila.

Ang timbang saicapat minsang lonoquin. Ang timbang pisong píldoras nang extracto nang cicuta na bibilhin sa botica.

Ang timbang pisong sal de sedlitz, at ang timbang dalauang pisong laman n~g bun~ga nang sampaloc, ay ilalaga sa calahating tagayang tubig; pagca tunao na ang sampaloc, sasalain. Ito,i, dalauang inom, na ang pag-itan nang isa,t, isa,i, calahating oras. Nota. Cun ualang sal de sedlitz ang sampaloc lamang ang gagamitin. Itong gamot ay bibilhin sa botica. Ang isang cuchara,i, isang inom. Nota.