Ang paraan naman n~g pan~gan~gasiwa ó pagdalan~gin nitó ay mababasa sa Dating caugalian tungcol sa Paghihin~galó » at gayon din sa « Dating caugalian tungcol sa Pag-aasawa» pati n~g canilang bihis at sangcap. Ang m~ga katolonang, ito, ani Colin, ay mayayaman ano pa't nanánamit n~g maririkit at nag hihiyas n~g maiinam .

Ang dating ugali n~g m~ga Tagarito tungkol sa bagay na itó, ay hindi lubhang kaibá kay sa dating ugali n~g iba't ibang lahi at lupain. PAGHIHIN~GALÔ: Kun ang sino man ay may-sakít at naghi-hin~galo ay nagdáraos n~g kanilang kaugalian, na ang gumaganap ay ang katolona ó katalona ó babaylana.

Nang guináw sa paliguan n~gang malamig naghin~galo nama,t, buhay ay napatid, niyong si Melitong matimtimang bait sa lacad na yaon n~g man~ga Mártires. Mabait na Iná ay tantong nalugod at yaong pag-asa ay puspos na puspos at ang Anác niya ay kinamtan na lubos yaong lualhating caloob n~g Dios.

Marahil n~ga po'y mayroong malubha ang karamdaman, ang ayon ni Tirso sa narinig kay Elsa. Kung gayon lamang ay ¿bakit kay dami pang mediko ang kailan~gang magulo? Kung ako n~ga marahil ang maghihin~galo ay walang maliligalig na sinoman ... ang may pahagkis na saad n~g mestisa. Maaaring magkagayon, ang sunggab n~g nakaratay, kung ako ang mauunang mamatay sa iyo.

Nagdaraan ang m~ga cocheng tila m~ga kidlá't, m~ga calesang páupahang ang lacad ay naghíhin~galô, m~ga naglálacad na tagá ibá't ibáng nación. Tagláy iyáng paglacad na hindî nan~gagcacawan~gis ang hacbáng, na siyáng nagpapakilala sa natitilihan ó sa waláng mágaw

Dinala ako sa cuartél at ipinasok ako sa calaboso ; at doo'y aking nakita na si amá'y halos naghihin~galo na lamang at ang katawá'y tadtad n~g latay. ¡Gayón daw ang pahirap sa m~ga magnanakaw!

¡Hindî co po alám, guinoong babae, cung anó ang gágawin sa akin n~g Dios! ang isinagót ni matandáng Tasio na nag-iísip-ísip. Pagcâ acó'y naghihin~galô na, iháhandog co sa canyá ang aking cataohang waláng camuntî mang tacot; gawín sa akin ang bawa't ibiguin. N~guni't ma'y naiisip aco ... At ¿anó po ang naíisip ninyóng iyán?