Kung muling gumiit ang panghihinayang ikaw ay muli kong sisintahing tunay, ang isa pa'y iyo namang nalalamang ang pagsisisi ko'y pagbibigay lamang! = Ang panghihinayang ...= May ilang araw nang ako'y kalung kalong n~g bisig n~g dusa't kamay n~g linggatong may ilang araw nang sa mata'y nanalong ang pait n~g luhang usbong n~g paglun~goy.

Ang panghihinayang ang siyang nagatas na kita'y itala sa aking pan~garap. Kung ikaw sa akin ay walang hinayang sa aki'y sayang ka at sayang na tunay, sabihin na akong kasakimsakiman at ikaw sa iba'y di mapapayagan. Lalo pang mabuting kanin ka n~g lupa kay sa mahulog ka sa ibang binata, ¿Iba pa ang iyong bibigyang biyaya gayong ako'y uhaw sa iyong kalin~ga...?

Catiualâ na n~ itóng tiguib sáquit na ang búhay niya,i, tungtóng na sa guhit, linagnát ang pusò,t, nasirâ ang voses, dína mauatasan halos itóng hibic. "Paalam Albaniang pinamamayanan n~g casama,t, lupit, han~gis caliluhan, acóng tangulan mo,i, cusa mang pinatay, sa iyó,i, malaquí ang panghihinayang.

¿Maaari kayang ang isang granada'y maihulog sa di gusto n~g princesa? ¿maaari kayang ang isang sampaga'y makuha at sukat n~g taong bala na? Kay laki n~g agwat n~g palad ta't uri, ikaw'y isang lan~git na kahilihili at ako ay isang hamak na pusali, ikaw ay sariwa at ako'y unsyami. Ang panghihinayang ang siyang nagtulak na kita'y mahalin n~g buo kong palad.

Tahimic dinin~gig niyaong calahatan n~g Pari ang boong banayad sinay-say, saca n~g matapos sabay isini~gao ang sing-palad saquit n~g panghihinayang. N~gunit ang Principe sinigilan n~g galit n~g matantong lahat ang sa Paring sulit, aniya, "icao Padre, n~gayon ang bibit-bit sa maboong bigat n~g santong matouid."

Kung sakasakaling ako'y maging bangkay at saka ilagak sa isang mapanglaw na labi n~g libing... mangyaring ang ula'y bayaang tumagos sa aking katawán. I. Nasilaw sa dilím. II. Ang hamak na palad. III. Gayon man, gayon ma'y... IV. Ang panghihinayang... V. Kung ikaw'y binata... VI. Sa abó baban~gon... Sa iyo = Nasilaw sa dilim =... Anang m~ga tao: Ang m~ga makata'y Sadyang isinilang upang magsiluha.

Ang panghihinayang ang siyang sa aking puso'y bumabayo't sumusupilsupil, kung ikaw'y bigla ko't buong makakai'y kinain na kita nang ikaw'y malihim. Huwag mong sabihin na ako'y gahaman kung kagahaman n~ga ang layon ko't pakay, para ko sabihin ang katotohana'y walang taong hindi may imbot sa buhay...

Tinutóp ang púsò at saca nag say-say 'cailan a iya lúha co,i, bubucál n~g habág cay amá at panghihinayang para ng panaghóy ng nananambitan? Sa sintáng inagao ang itinatan~gis, dahilán n~g aquing lúhang nagbabatis yaó,i, nananaghóy dahil sa pag-ibig sa amang namatáy na mapagtang-quilic.

N~g gabing sinundan n~g umagang pagbaríl cay Rizal, walang púsong filipinong dalisay na hindî tumibóc sa habág at panghihinayang sa pápataying apóstol n~g cagalin~gan at tan~ging patnugot sa icararan~gal n~g bayang itó; walang dibdib n~g caymanguing hindî tumahíp sa nin~gas n~g n~gitn~git n~g poot sa m~ga halimaw na nan~gin~giming magbuhos n~g dugô n~g dakilang taong walang ibáng sala cung ang pagcamacabayan.