Hanpasin mo sila sa sombrero na gaya n~g gawa n~g m~ga cura at n~g m~ga teniente n~g m~ga guardia civil; turuan mo sila n~g "urbanidad." ¿At cung aco'y canilang hampasin? ang tanong n~g doctor De Espadaña. ¡Tungcol sa bagay na iya'y icaw ay lalaki! ¡N~gu ... n~guni't aco'y pilay!

Sila'y sinalubong n~g bating catoto n~g naroroong pulutóng, at nan~gagsiupô sa tabí n~g ating m~ga cakilala ang Doctor De Espadaña at ang guinoong asawa niyang "doctora" na si Doña Victorina. Doo'y napapanood ang iláng m~ga "periodista" at m~ga "almacenero" na nan~gagpaparoo't parito at waláng maalamang gawín.

Tiburcio Espadaña ang pan~galan n~g caawaawa, at baga man tatlompo't limang taón ang gúlang ay tila matanda na; gayón ma'y lalong bata pa siya cay doña Victorina, na may tatlompo't dalawa lamang. Magaang maunawa ang cadahilanan nitó, n~guni't pan~ganib na sabihin.

Ang pinsan mong gumiguiliw sa iyo mula sa pusò, Victorina de los Reyes de De Espadaña. Sampaloc, lunes á las 7 n~g gabi

Tila mandîn totoong lumiligaya si Fr. Sibyla: tahimic na lumalacad at hindî na námamasid sa canyáng nan~gin~gilis at manipís na m~ga labì ang pagpapawaláng halagá; hanggáng sa marapating makipagusap sa pilay na si doctor De Espadaña, na sumásagot n~g putól-putól na pananalitâ, sa pagcát siya'y may pagcá utál. Cagulatgulat ang samâ n~g loob n~g franciscano, sinisicaran ang m~ga sillang nacahahadláng sa canyáng nilalacaran, at hanggáng sa sinicó ang isáng cadete. Hindî nagkikikibô ang teniente; nagsasalitaán n~g masayá ang ibá at caniláng pinupuri ang cabutiha't casagan

¡Gaano calaki ang aking tuwa! may dala acong sulat na ucol sa canya, ang biglang sinabi n~g binata, at cung hindi lamang sa ganitong maligayang pagcacataon n~g pagparito cong ito, nagsadya disin pa aco n~g pagparito upang siya'y aking dalawin. Samantala'y naguising ang "maligayang" pagcacataon. ¿De Espadaña? ani doña Victorina n~g matapus ang pagcain, ating titingnan na si Clarita?

¿Nakikilala ba ninyo ang doctor Espadaña? ang tanong na mahigpit cay Victoria n~g capatid sa suso ni María Clara. ¡Hindi! anang tinatanong; ang tan~ging nalalaman co lamang sa canya'y mahal na totoong sumin~gil, ayon cay capitang Tiago. ¡Marahil totoong magaling siya cung gayon! ani Andeng; mahal sumin~gil ang bumutas n~g tiyan ni doña María, caya n~ga marunong.

Ang m~ga nagsidating na ito'y ang doctor na si don Tiburcio de Espadaña, ang canyang guinoong asawang; doctora na si doña Victorina de los Reyes "de" de Espadaña at isang binatang castilang nacalulugod ang mukha at maganda ang kiyas.

Nangguiguilalas ang doctor de Espadaña sa m~ga cabisaan n~g jarabe de altea at n~g pinaglagaan n~g liquen, m~ga panggamot na hindi binabago.

Cung pumifirma siya'y ganito ang inilalagay niya sa sariling pan~galan: Victorina de los Reyas "de" de Espadaña; ang "de" de Espadañang ito ang siyang ikinasisira n~g canyang isip; bagay na hindi nangyaring naalis sa canyang ulo n~g litografong gumawa n~g canyang m~ga tarjeta at n~g cahi't canyang asawa.