Pagcatapos nitong salita ni cabezang Angi, ay ipinañgaco ni Próspero sa caniyang inda at capatid, na siya,i, magbabait na, at hahalili sa caniyang nasirang ama, sa pañgañgasiua nang canilang pag-aari; at ang uica pa: Nanay, houag, po, ninyong alaalahanin ang ano pa mang bagay sa ating pamamahay; at acong bahala sa lahat.

Ang salang makiagulo, palibhasa't sigalot sa sambahayan ay karaniwang sa matatanda isinasakdal, at ang karaniwang parusa na inihahatol naman n~g matandá ay pagbayarin ang nakiagulong lalaki n~g isang gayong halaga sa asawa n~g babae na pinakapantakip sa nasirang dangal.

Pagca napag-iisip co na maaaring magcaganyan din ang áking anác na laláki, na mainit din namán ang úlo ...¡ay Jesús! halos pinananaghilian co ang canyáng nasirang iná..,¡mamamátay acó sa dalamháti! N~guni't acó'y hindî ang sagót namán n~g isáng babáe, hindî acó magdadalamháti cung sacali't magcacaganyan din ang áking dalawáng anác na laláki.

Pagcatapos nang pagbasa nito,i, tiniclop ni tandang Basio ang librong caniyang tañgan, pinahiran nang paño ang caniyang mata, at ang uica sa aquin: Tapus na, , ang historiang isinulat nang aquing nasirang ama. ¿Ano, , ang inyong tiñgin, ó sabi caya sa mañga napapalaman dito sa salitang ito?

Hindî n~ mangyayaring pangguilalasán ni ñor Juan ang taong n~gumín~giti n~g anyóng totoóng cacaibá. Nan~gag-uusap-usapan ang m~ga nanónood, at caniláng pinupuri ang lalaking naninilaw. ¿Sino ang nagtúrò sa inyó n~g "maquinaria?" ang tanóng sa canyá ni ñor Juan. ¡Ang aking amá, ang aking nasirang amá! ang sagót na casabáy ang canyáng cacatuwáng n~gitî. ¿At sa inyóng amá?...

¡Hindî co na ibig na magsacristan! ¿Bákit? Pakinggán ninyó, nánay, ang aking náisip. Dumatíng ritong galing sa España ang anác na lalaki n~g nasirang si Don Rafael, na inaacal

Dito rin sa ating bayan ay mayroong maipaghalimbaua aco sa iyo: Ano caya ang naalaman ni Basteng anac nang nasirang Maestrong Sensio , ganoong catagal siya sa Maynila, na cung sa aquing balita,i, mayroong ualo ó siam na taon siya roon?

¡Ucol sa inyó, Fr. Dámaso! ¡Ucol sa inyó, Fr. Sibyla! Cayo ang lalong unang cakilala sa bahay na itó ... confesor n~g nasirang may bahay na babae, ang lalong may gulang, may carapatán at may capangyarihan.... ¡Matandáng matanda'y hindî pa naman! n~guni't cayo naman ang cura nitong bayan! ang sagót na matabang ni Fr. Dámasong gayón ma'y hindî binibitiwan ang silla.

Si Don Filipo ang siyáng teniente mayor at siyáng púnò n~g isáng "partidong" halos ay "liberal" , sacali't matatawag itó n~g gayón, at cung sacaling mangyayaring magcaroon n~g m~ga "partido" sa m~ga bayan n~g Filipinas. ¿Nakita ba ninyó sa libin~gan ang anác n~g nasirang si Don Rafael na bagong carárating na galing sa Europa? Opò, nakita co siyá, n~g siyá'y lumúlunsad sa coche.

¿Nagpamisa cayó n~g patungcol sa inyóng nasírang asawa, alinsunod sa hatol co sa inyó cahápon? ang itinanóng n~g babae nagbago n~g pinasasalitaanan: ¡Hindî! ang sagót n~g matandáng lalaking n~gumin~giti.