Minahal sa guinto, diamante at perlas yaong caruc-haan, cilicio at hirap mahalagang damit lubos na hinamac pinili ang lalong magaspang, magalas. Nacaliligaya sa isipin lamang yaong sa dalagang doo,i, pamumuhay ualang ini-iisip sa gabi at arao cundi ang maglingcod cay Cristo,t, gumalang.

Ang hunhang na cura'y siya'y nilapitan sa paghihimutoc siya'y niligauan, ¡ang aspid na loob hindi na gumalang sa luha n~g batang ulila n~g tunay! Aniya'y: Masdan mo sinapit dinating n~g calagayan mong aayao sa aquin, pag di pa pumayag sa aquing pag guilio mapapahamac ca di aco titiguil.

Ang madlang inin~gat tan~gang cailan~gan n~g Capangyarihan ualang caya't culang, nabibirong lahat n~g dapat gumalang hindi man~gadala cahit marapatan. N~g tauo ay gauang liban~gan ang quintab n~g cani caniyang patalim na sacbat, pamuting malupit sa alin mang lacad, sa tuluga'y bantay at tangulang hagap.

Ang tugón n~g cura di cana nan~ganib na aco'y bilango sa aqui'y isulit, di mo ba tantong ang gayon ay lihis aco'y cahalili n~g Dios sa lan~git. ¿Hindi baga alam may capangyarihan ang sino mang fraileng magcura sa bayan, na gobierno't leyes dapat na gumalang ang gayon ay hatol n~g sangcalan~gitan?

Minsa'y natulog ang caawaawang ito samantalang nagsesermón. At muling inilagáy sa dulo n~g canyang ilóng ang salamin niya sa mata, saca sinabi sa sarili: Tingnan natin cung hindi siya gumalang sa canyang ama't ina, na gaya n~g hindi niya pan~gin~gilin sa m~ga fiesta.

Di baga naquiquita, , ninyo, ó nabalitaan caya, na pangagaling sa Maynila niyong mañga nasabi cong bata, at cahit ano ang natutuhan nila doon; ay pagdating, , rito sa bayan, ó sa bayang canilang pinagbubuhatan; ay hindi na sila marurunong gumalang sa matatanda, at ang pagpupugay man , sa mañga puno, at sa mañga Sacerdote ay hindi na guinagaua?