I Reglen kan vi gaa i Kajak her i Distriktet indtil December. Fra Marts Maaned til Isbrydningen driver vi Outok-Fangst, naar Sælerne kravler op paa Isen for at sole sig. Og saa har vi været Aaret rundt.“ „Fortæl noget om din Fangstkammerat!“ „Ja, han var noget ældre end jeg, større og stærkere. Det eneste, der holdt os hjemme fra Fangst, var Sydveststorm.

I 1848 meldte han sig som Frivillig til Krigstjeneste; men efter at have deltaget med Hæder i Slaget ved Dybbøl 5. Juni, blev han syg og maatte forlade Hæren. Han døde som Provst og Sognepræst i Skjelskør d. 1. Marts 1897. Den yngste, Vilhelm , f. 18. Mai 1830, blev Assessor i Kriminalretten, men døde allerede 1. Juli 1871. Danmark var fattigt i den første Fjerdedel af det 19de Aarhundrede.

Marts 1869 af en anselig Kreds af litterært interesserede Mænd 5 Repræsentanter til et saadant Udvalg, Professorerne S. Grundtvig og Lyngby, Pastor J. Kok, Rektor Thrige og Konrektor Lembcke, der dog blev forhindret i at give Møde.

Deling. Begge Arter er m O,15 høje. Forefindes i blaa, røde og hvide enkelte og fyldte Former og blomstrer i Marts og April. Den sidstnævnte har mere Bladfylde. En Skovbundsplante, der trives bedst i Skygge. Naar Jorden er næringsholdig, kan de anbragte i Kanter yde et aldeles pragtfuldt Syn om Foraaret; da Løvet holder sig om Vinteren, er de meget anvendelige.

Marts samledes de fleste Medlemmer af Holstens og Sønderjyllands Stænderforsamlinger i Rendsborg og vedtog at skikke Sendemænd til Frankfurt og til Kjøbenhavn for at forlange Sønderjyllands ufortøvede Løsrivelse fra Danmark og Optagelse i det tyske Forbund, saa at det i Forening med Holsten dannede en selvstændig Stat med sin egen Forfatning.

Den 17de Marts feirede Vicegouverneur Berg sit Embedsjubilæum, men var allerede dengang stærkt angreben af den Sygdom, som den 16de April endte hans Liv. Korvetten overførte i denne Anledning Gouverneur Birch til Begravelsen, ved hvilken den ydede de foreskrevne militaire Æresbeviisninger.

Formeres ved Deling og ynder kraftig, let Jord; taaler nogen Skygge og kan flyttes med Klump, er derfor anvendelige paa mange Maader. Actæa , se Cimicifuga. Adonis amurensis m 0,25. Guldgule Blomster i Februar eller Marts ligesom Vejret er. A. vernalis , som den forrige, men med enkelte Blomster i April eller Maj. De nævnte Adonis egner sig, da Toppen helt visner væk, bedst til Stenhøj.

Dens kedelige toaarige Tilbøjelighed gør, at man i Tide maa nedskære Blomsterne og at Delingen undertiden slaar fejl; den kommer dog ret ægte af Frø. Den taaler Flytning, naar det sker med Forsigtighed. Crocus aureus og vernus , m 0,15. Henholdsvis gule og blaa eller hvide blomster i Marts eller April efter som Foraaret kommer.

Marts indfandt Borgerrepræsentanternes Formand L. N. Hvidt sig med denne Adresse i Casino, hvor en Forsamling af halvtredie tusinde Mænd med levende Bifald sluttede sig til den og vedtog i en samlet Skare at overbringe den til Kongen den følgende Formiddag.

Dog vilde jeg ikke have havt noget imod at stemme for denne Ansøgning, hvis det ikke havde været i Marts 1848.