Salamat sa Dios ang uica nang amá at di man nag aral may sinimpang ciencia, cahimanauari ay ituto siya sa capayapaan na toua,t, ligaya. Sa usapang yaon nang canyang magulang hindi umiimic cahit caputoc man, anopa,t, ang puso,i, tumatangap naman nang galac na toua ayon sa sinaysay.

Niyon ding m~ga panahong iyo'y nangyari naman sa isa sa m~ga bayan n~g Bulacán ang isáng caguluhan. Napatun~go ang isang fraileng franciscano sa isang bahay na walang namamahay cung dalawang dalaga. Nang papasoc na siya'y sinansala siya n~g isa sa m~ga dalaga, at sinabi sa canyang sa pagca't capowa babae ang tan~ging na sa bahay, hindî magaling na panooring tumátangap n~g lalaki: Nagmatuwíd ang franciscanong sa pagca't siya'y párì ay hindî macarurun~gis ang pakikiusap niya sa capurihan n~g sinoman. Nanatili ang dalaga sa pagsansala sa canya, n~guni't nagpupumilit din ang fraile, at n~g mákita nitong ayaw na totoong papasukin siya, ang guinawa'y tinampal n~g boong lacás ang dalagang iyón. Pinagtulun~gan siyang dinaluhong n~g dalawang dalagá, na ano pa't n~g umalís siya roo'y punit-punit ang caniyang pananamit. Sabihin pa ang galit n~g lahat n~g m~ga fraile, n~g canilang mabalitaan ang gayong m~ga nangyari. Buhat sa púlpito n~g simbahan n~g San Agustin dito sa Mayníl

At ang gayon pa mang magulang na n~g babae ang tumatangap n~g bigay-kaya at hindi siyang nagkakaloob, ay namamalas pa rin ang malabis na kapanglawan, na kaiba sa Europa na wari ipinagmamadalian n~g magulang na ihiwalay ang anak na dalaga hangang sa lumalabas na katuwan hitsura kung minsan ang ina.

Ibig cong sabíhing may isang taón na n~gayóng hindî aco tumátangap n~g ano mang balit

Ang sabing "hotel" ay ipinan~gun~gusap na Otel. Wicang francés na ang cahulugan ay tahanang sarili, at cung minsan nama'y bahay na tumatangap na tumúloy at magpacain sa canino mang nagbabayad. Sa wicang castila'y "hostería" ú "hospedería". Ang m~ga caisipang nauucol sa pamamahal