URBANA: sa sulat na sinundán nito ay aquing sinaysay sa iyo na maquita co si Amadeo, sulat co,i, napatid, at dinguin ang cadahilanan: ang dibdib co,i, nagtatahip; ang puso,i, nabibigatán nang isang caramdamang di nararanasan magpacailan man; ang camay co,i, nan~gin~ginig, ang pluma,i, nalalaglág sa daliri; sa matá co,i, nan~gin~gilid at bibitin bitin ang camunting luha, at sa catapusang matitic sa sulat ang n~galang Amadeo , pluma,i, nabitiua,t, pumatac ang tubig na bumasa sa sulat.

Pinasan sa balicat ang hayop na yaon na caniyang pinatay, at nagbalic sa caniyang tinatahanan. Sa pagbalic niya ay nacaquita pa nang isang bagay na iquinatouâ niya nang labis. Nacaquita siya nang pito ó ualong punò nang dayap, at nalalaglag na ang ilang bun~gang hinog.

Ang damdam nang maysaquit, na yaong lugar na sinisibulan nang culebra ay mainit na totoo, na yaon ang di icatulog niya; ang saquit ay lungmalaqui sa dalaua ó tatlong arao pa. Saca hindi nag-iiba hangang sa lumalo ang isa ó dalauang arao; ungmuunti tuloy at may nalalaglag sa balat na masaquit na tila calisquis, at nauauala ang saquit.

Naghiwalay na n~gang luha'y nalalaglág nitong maiiwa't magtatamong palad ang mata n~g Reyna sa laki n~g galak di na ibig lisan ang himalang dilág. Yaon na't tinungo ang Palacio real kapagdating doo'y agad binihisan n~g damit na piling sangkap ang dan~gal ang kahalimbawa'y bitwing sumilang.

Ungmiihi pa siya nang marami, at nag-iilaguin nang malacas; na yao,i, ang iquinahihina niya. Ang man~ga palad nang camay totoong init, at ang muc-ha,i, pungmupula pagca cain. Ang caniyang man~ga daliri ay totoong onti; ang man~ga cuco ay baluctot na pailalim, at nalalaglag ang buhoc.

Ang pan~galan doo,i, mal de garganta ulcerado, ó garrotillong may sugat . Ang nagcacasaquit nang gayong saquit, ay bihira ang di binubucalan sa catauan nang man~ga butil na mumunti, na sa loob nang ilang arao natutuyo at nalalaglag na parang calisquis.