Kaya kayo n~gayon din ay kumilos at magpasukat n~g lupa sa makakatulong ninyo at makapagtatapat sa paghin~gi n~g katibayan. Kung ibig ninyo kayo'y aking tutulun~gan, bibigyan ko kayó n~g abogadong di masasapakat n~g sino man at agrimensor na madaling yumari n~g plano at m~ga murang sumin~gil n~g "honorarios"; at, maaari pang bayaran pagkatitulo n~g lupa alinsunod sa pagkakasunduan.

Ang mabuti pakibalitaan sa m~ga kamagnaakan, kababayan at m~ga kaibigan. Ang pagkamanggagawa'y huag ding paniwalaan pagkat marami sa m~ga nagtataglay n~g ganyang pamagat ay m~ga nagbabalatkayo lamang n~g maihalal lamang sila ó ang kanilang m~ga binabata sa isang tungkulin. Kaya kayo'y maging maliksi sa pagurî at pagmasdan mabuti ang kanilang m~ga kilusin sa nagdaang pamumuhay at sa kasalukuyan.

Makita mo't kapag araw-araw ay pinapag-liguid mo ang iyong asawa na mag araro baga, ang ibig kong sabihin ay bukod sa kayo'y mag kakabukid ay gagaling pa ang kaniang katawan palibhasa'y papawisan. Naku Angue!... Baka akala mo'y kakaunting sakit ang nakukuha n~g pawis ...! Hindi kakaunti, at siang lalong tumpak na gamot sa sakit na yaang "Asno Tamardillo".

At ang katuirang isinásalita ang sila ay walang aantaing pala balát-kayong banál, buting pakunuwa sa bulág na wari umang na paraya. At kung kaya kayo'y Kurang nan~gatanghal na pinipintuho sa lahat n~g Bayan dugo't, búhay hirap nami'y pinuhunan saka n~gayo'y wala munti mang pagtanáw.

At sinabi itó n~g may kasamang malalim na buntóng hinin~. ¿Totoó kayâ ang tanóng ko sa kanyáng tumatawa akó upang pasiglahín na kayó'y gágalíng sa isáng matamís na halík ni Liwayway? Walâng pagsala, maniwal

Magaganap na po oh Sakramajestad ang hiling n~g pusô Maraming salamat babae'y kinawit n~g Reyna at kagyat isasa-agapay n~g kaniyang lakad. Sumandaling hintay ang ipinagsulit sa kamay ni ama muna ay hahalik gayondin sa aking inang nagtankilik ipaalam na't kayo'y in~gatan ng Lan~git!

Ñgayong tumugon kayo sa uhaw naming sigaw ñg ikagagaling ñg bayan; ñgayong nagpakita kayo ñg mabuting halimbawa sa kapuá dalagang nagnanasang paris ninyong mamulat ang mata at mahañgo sa pagkalugamí, sumisigla ang aming pag-asa, inaaglahì ang sakuná, sa pagka at kayo'y katulong na namin, panatag ang loob sapagtatagumpay.

Sasabihin ko sa iyo: Nang kayo'y may tatlong araw nang nakalilipat sa ibang bahay ay may nagsadya sa amin na isang binatang balingkinitan ang katawan, mataas, malago ang buhok, matangos ang ilong at matingkad pa sa kayumangging kaligatan kulay at siyang nagsabi sa akin na si Enchay daw at ikaw ay nagmamahalan. Ako'y nagalit mandin at waring pati niya'y kinayamutan ko.

Di málaman n~g General americano ang kanyáng gagawín at walâng isinásagót kundî: Huwág kayóng man~gambá, m~ga aling kuwán, pagká't kun kayó'y iniwan n~g ilán, ay mayroón pa akó ritong ibáng m~ga kawal at mahigit sa libo ang inyóng mapagpípilian sa m~ga mapuputî at maiitím.

¿Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan n~g sino mang tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay? Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat n~g lihim ó sekretong karunun~gan dito sa mundo.