Buhat sa isá~g mariwasá~g a~gkán, si Parî Gómez ay kumita n~g una~g liwanag sa baya~g Sta Cruz, Maynil

Hindi ako sumisin~gil na ano mang paglilingkod ko ukol sa m~ga bagay na nabanggit padalan lamang ako n~g isang selyong tig 2 sentimos sa pagsagot ko. Tan~ging han~garin ko ang makatulong sa m~ga kababayan. HONORIO LOPEZ Agrónomo Sande 1450. Tundo, Maynila. ¿Ibig ninyong kumita n~g kuarta, at hangga sa 10 piso isang araw, alinsunod sa inyong magagawang sipag?

Sa gulang na dalawangpuong taón, ang manghihimagsik, ay tumahak na naman ng bagong landasin: nanulat ng dulang tagalog. At mangdudula na at manghihimagsik at mamahayag, ay inibig pa ring kumita ng lalong dan~gal. Kaya't pinilit pang makapag "Bachiller en Artes", "Perito Mercantil" at "Licenciado en Derecho". Makatás na likha ng talinong ito ang: *

Loobin na wari nang Dios na Poon at Virgen Mariang dating mapagampon sa madlang sakuna ako'y ipagtanggol at ang aking nasa'y kamtan ding hinahon. Kaya n~ga sa lahat ako ay paalam at pipiliting kong kumita pang dan~gal at itulot nawa niyong kalan~gitan na magkikita rin tayong mahinusay.

Bakit ang tutoong nakapaghihirap lalaki'y natutong uminom nang alak kaya't palagi nang lasing na madalas na di magkawastong kumita nang pilak. Kaya n~ga at yaong kapatid na lamang ang umaalalay sa ikabubuhay saka nan~ganak pa ang asawang hirang na nagpalugami sa karalitaan.

¿Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan n~g sino mang tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay? Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat n~g lihim ó sekretong karunun~gan dito sa mundo.