Jose Rizal, at casalucuyang nagpapalimbag n~g " NOLI ME TANGERE " at " FILIBUSTERISMO ." SA WICANG TAGALOG, Imp. de M Fernández, Paz 447, Sta. MGA TALABABA: Marami ang tumatawag n~g Silan~gan sa Laguna. Indio ang tawag n~g m~ga castil

Pinulsuhán siya at pagcatapos ay mulíng nagsalitâ ang médico militar: Mabuti pong totoò ang lacad n~g inyong pulsó. Hindî rin sumagót si Rizal, cung di hiniguit lamang n~g cauntî ang balicat. Jose Rizal. Imp. de M Fernández. Lumuhód cayó anang capitan cay Rizal. Hindî itó umimíc, n~guni't umilíng; sa macatuwíd ay aayaw.

Anita Fernandez, datapuwa't ang naging wakas nga ng kasayahan ay ang kasakunaang nangyari naman sa akin. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa iyo ang mahahabang salaysaying ukol dito. At, nang kasalukuyang naghahari ang kaligayahan ay biglangbiglang nagkagulo ang marami sa paguunahang manaog dahilan sa isang sunog ang naging simula.

"Pinanood namin ang palabás. Kilala na po ninyó ang ating m~ga artistang si na Ratia, Carvajal at Fernandez; camí lamang ang nacaunawa n~g canilang carikitang lumabas, sa pagca't ang m~ga taong walang pinag-arala'y walang napagtantò cahi't babahagya.

Imp. de M Fernandez, Paz 447, Sta. Pacapupurihin at po cayó calilimutan n~g bayan cung inyóng papangyarihin ang magagandang m~ga panucál

Gayon ma'y nacapagparating din dito n~g librong iyón, n~guni't cacauntî ang naipamahagui, dahil sa malakíng paghihigpít n~g m~ga nag-uusig sa m~ga libro ni Rizal. José Rizal Imp. de M Fernández.

Bagá man m~ga kasapi sa "Katipunan" ang nan~gahuli, ay m~ga "mason" din, daw, alinsunod sa sulat n~g "cura" sa tinurang bayan na si Agustin Fernandez sa pinuno n~g Kastila rito sa Maynila na si Luengo.