Caya n~ga humanap nang macacatulong at may anim na puo ang caniyang naipon pauang sandatahan nang m~ga talibóng ang iba'y revolver pistola't remington. A las doce n~gani canilang tiapan ang lahat nang cuartel cusang lolooban n~guni't di nangyari pagca't piniguilan nang iláng clérigo cusang nacaalám.

Ludovico kung sa hanga po n~g akin ay hindi co po ibig ang ikaw ay umalis sa gabing ito: dahil nabalitaan ko po sa isang kaibigan na lolooban ang inyong oficina kapag kayo'y umalis. Vico. Nariyan naman ang aking kasama upang magtangol. Pedro.

Inaakala mo bang inaaring tawo n~g lahat ang iyong kasama? kilala na n~g lahat ang pagka apô-apô niyan, ang sabihin mo'y dahil pa sa tawong iyan kaya lolooban ang oficina; kaya't akong may sabing huag kang magtuloy; manubok ka n~gayong alas once n~g gabí at walang salang di may saka mangyayari; sa kali't wala kang makita magpatuloy ka bukas n~g pag-alis. Vico.

¡Huminahon po cayó, may panahón pa, salamat sa aking pagdadalidaling guinawa; hanggáng sa á las ocho.... ¡Babarilín co siláng lahát! ¡Makiníg po cayó! Sasalacayin nilá't cucunin ang cuartel, pagca á las ocho, na hindi magpapamalay, lolooban ang convento, dáracpin nilá ang falúa at pápatayin tayong lahát na m~ga castila. Tulíg na tulíg ang alférez.