Cung siyá'y nabúhay marahil siyá'y nacawalâ sa nan~gin~gnig na camáy n~g bulág na justicia n~g tao. ¡Hinatulan siyá n~g Dios, pinatay siyá n~g Dios, ang Dios ang siyáng tan~ging humucóm sa canyá! Minasdáng sandalî ni Crisóstomo ang lalakíng nagsasalita sa canyá n~g gayón, at canyáng nakita ang m~ga batibot na m~ga braso nitó, na punóng-punô n~g m~ga pas

Hindî n~ga totoong nápacahigpit ang Justicia n~g Dios na gáya n~g justicia n~g táo.

Ang nangyaring ito'y siyang isusulit at gauing liban~gan n~g tanang capatid JUSTICIA N~G DIOS siya cong na-isip itauag sa gayong namasda,t, nabatid. Ang sumulat. Puno nang salita. Cailan mang panahon ang casamaan cung umiral ma'y sa sandali lamang Aco.

Naniniwaniwala acóng hindi po cayó nalilihis sa catuwiran ang ibinulóng ni Crisóstomo, sa inyóng pananalitang dapat pagsicapan n~g justicia ang paggawa n~g magalíng sa pagtumbás sa magagandang gawa, at gayón din ang pagtuturo sa m~ga nagcacasalang tao sa paggawa n~g masama.

Hindi dapat natin siyáng galawín hanggáng sa dumatíng ang justicia, ang sinabing malacás; matigás na; malaon nang siyá'y patáy. Unti-unting lumapit ang m~ga babae. Iyán ang capit-bahay nating tumítira sa bahay na iyón, na may dalawáng linggó na n~gayóng dumatíng dito; tingnán ninyó ang pilat niya sa mukh

Masasamâng tao ó malapit n~g magsisamâ; n~guni't ¿anó ang dahil at sila'y m~ga gayon? Dahil sa linigalig ang canilang catahimican, dahil sa sinugatan sila sa lalong canilang m~ga pinacamamahal, at n~g sila'y humin~ging tangkilik sa Justicia, lubos nilang napagkilalang wala silang maaasahan cung di ang canilang sariling lacás.

"Ngayón, sabíhin sa ákin kun díto sa Pilipinas ay may Justicia! Iturò sa ákin kun saán naroon ang Justiciang iyán!".... Humigít kumúlang ay ganitó ang mga salitang umuukilkíl sa alaála ng wal

Caya mahal na princesa cun may galit ca pong dalá, aco ay natatalagá sa bala mong iparusa. Sagot nang princesang mahal cahit aco'i, may galit man, ay sa iyong pagcalagay nagdalá nang caauaan. Aling bagsic nang justicia ang magbibigay parusa, sa pacumbabang may sala dapat ang misericordia. Cun ang apóy na mainit nagniningas na masaquit, capag-sinubhán nang tubig mamamatay siyang pilit.

"Justicia?" anitóng huli sa pagtatalong nábanggit. "Sa ating Bayan ay walâ pang Justicia! Ni noóng panahón ng kastil

Itanim mo sa caniyang dibdib, ang pagtupad nang catungculan, na sacali ay tatangapin niya, sapagca,t, may pagsusulitan may justicia sa lupa,t, may justicia sa lan~git; ang malisan nang justicia rito, ay di macaliligtas sa justicia nang Dios.