M~ga guinoo anya may isang caugalían sa Alemaniang pagca pumaparoon sa isang capisanan, at walang masumpun~gang sa canya'y magpakilala sa m~ga ibá; siya ang nagsasabi n~g canyáng pan~galan at napakikilala, at sumasagot naman ang m~ga causap n~g sa gayón ding paraan. Itúlot ninyó sa akin ang ganitóng ugálì; hindî dahil sa ibig cong dito'y magdalá n~g m~ga asal n~g m~ga tagá ibáng lupain, sa pagca't totoong magaganda rin naman ang ating m~ga caugalian, cung sa pagca't napipilitan cong gawín ang gayong bagay. Bumati na acó sa lan~git at sa m~ga babae n~g aking tinubuang lúp

Hindi siya matututulan, cung rin lamang may man~gunang sumbóng na laban sa canya ang F. Macagagawâ siya n~g bawa't canyang magalin~gín, dahil sa caculan~gan n~g panahon upáng mahintay ang pagpupulong na dapat gawin n~g m~ga bumubúò n~g CS; n~guni't may catungculan siyang managót sa m~ga casisiháng sa canya'y gawín, cung gumawâ siya n~g dapat.

Guinoong Linares ang sa canya'y sinabi n~g cura, na ano pa't pinucaw siya sa canyang pagcawili sa panonood; narito na si pari Damaso. At tunay n~ga namang dumarating si pari Damaso, na namumutla at ga nalulungcot na; pagbaban~gon niya sa higaa'y si Maria Clara ang unang canyang dinalaw.

Gumawa rito n~g dakiláng paghintô, at maling inilacad niya ang canyáng panin~gin sa m~ga nakikinig, at sa canya'y nacagalác ang pag-ulinig sa canya at canilang taimtim na pagtahimic. Wicang castil

¡Sumpaín ca nawâ! ang sabi sa canyá n~g isáng matandáng lalaki na sa canyá'y sumúsunod; ¡pusóng ang guintóng tinipon n~g iyóng magugulang at n~g sir

Cailán ma'y ipinagbibigay alám n~g alférez sa íilang castilang sa canyá'y dumadalaw ang sumusunod na casabihán: ¿Paparoon cayó sa convento upang dalawin ang "curita" "Mosca, muerta ? ¡Mag-in~gat cayó!

Sa daco rito'y may nababaling paa n~g isáng bangco at nan~gahuhulog sa lupa, sa guitna n~g tawanan n~g caramihan, ang m~ga taong nanggaling sa malayo at n~g macapanood ay n~gayo'y siyang naguiguing panoorin; sa daco roo'y nan~gag-aaway sa pagpapan~gagaw sa lugar; sa dacong malayo pa roo'y may naririn~gig na isáng calampagan n~g nababasag na m~ga copa at m~ga botella: yao'y si Andeng na may daláng m~ga alac at m~ga pangpatid uhaw; main~gat na tan~gan n~g dalawang camay ang malapad na bandeja, n~guni't canyang nacasalubong ang sa canya'y nan~gin~gibig, na nag-acalang magsamantala n~g gayong calagayan ...

Acó sa gannang akin, lamang, caílan ma'y hindî pa acó nacatatanggap n~g anó mang canílang líham na pang-anyaya, ¡gayóng aco'y matanda na! Ang m~ga romano'y tumahan sa Roma. Kinalalagyan n~g papa! ang marahang sa canya'y ibinulóng ni capitáng Basilio. ¡N~gayon co napagkilala! ang sinabi n~g matandang hindî nagulomihanan.

Nagpaalam sa canyang defensor at sa m~ga humatol sa canyang doo'y caharap, na canyang kinamayan silá n~g mahigpít, at nagsalitâ sa m~ga paring sa canya'y umaacbay. ¡Pinatatawad co n~g taós sa púsò ang lahat!

Palatuntunang walang kinikilala cung isáng Dios lamang. Si Jesús, si María at si Joséf. Libin~gan n~g m~ga taga Egipto. Sombrerong may tatlong dúlo. Loobin nawa n~g Dios na matuloy ang hulang itó sa sumulat n~g maliit na libro at sa ating lahat na sa canyá'y naniniwalâ J.R. Pitóng wicâ; datapowa't hindi sinasabi n~g catagalugang "pitóng wicâ" cung di "Siete Palabras."