Σωκράτης Πολύ καλά, φίλε μου, αλλ' όχι βέβαια ότι και γνωρίζουν ότι δεν αξίζουν τίποτε· διότι τούτο τώρα πλέον το έχομεν εξακριβώσει καλά, με εκείνα τα οποία είπαμεν, ότι είναι αδύνατον. Εταίρος Να σου πω κ' εγώ σκέπτομαι ομοίως. Σωκράτης Αν λοιπόν δεν το γνωρίζουν, είναι φανερόν ότι το αγνοούν, και παίρνουν τα άνευ ουδεμιάς αξίας πράγματα ότι έχουν αξίαν. Εταίρος Όπως φαίνεται.

Συνειθισμένος; Κανένας μήτ' εγώ ο ίδιος δεν θα μπορούσα να γράψω παρόμοια γράμματα κάθε μέρα, ήταν η απάντησή του. — Τελοσπάντων, αυτό το γράμμα είναι αλλόκοτο. — Μα εγώ προσπαθώ πάντα να μη γράφω παρά αλλόκοτα πράγματα! Για κάποιο άσεμνο φυλλάδιο, που είχαν εξακριβώσει ότι συγγραφέας του δεν ήταν ο Wilde, τον ερώτησαν: — Παραδέχεσαι λοιπόν ότι τούτο εδώ είναι ανήθικο;

Ανευρεθείς την επιούσαν ακίνητος και άπνους, εκηρύχθη νεκρός, και μετά την παρέλευσιν της νομίμου προθεσμίας, το σώμα αυτού παρεδόθη εις χειρουργόν τινα, ίνα εξακριβώσει την αίτίαν του θανάτου. Αλλ’ άμα έσχισεν η μάχαιρα την κοιλίαν του αββά και ευθύς ανεπήδησε κρουνός θερμού αίματος, ενώ γοεραί κραυγαί εξήρχοντο του στόματος του ανατεμνομένου.