Baga ma't ang masasaya mong ngiti'y iyong ipinagkait sa akin, ay maligaya rin ako; oo, maligaya rin ako sapagka't nahalata kong tumutugon ka sa tibok ng aking puso.

Itinanong ko kung ano ang ibig ninyong aking tugtugin, at aninyo'y ako ang bahala kung alin at kung paano ang tumutugon sa loob ko. ¿At sa lagay ay siyang tumutugon sa loob mo ang marcha ni Chopin? itinanong pa n~g isa.

N~guni't sa n~gayo'y isa namang paham na hapon, na tumutugon sa n~galang Tuse-kari, ay siyang naglathala n~g isang kaparaanan ó nagpapatibay n~g karunun~gan napuputi sa kalihiman n~g pagiisip, upang magamit ito sa bawa't ibigin ukol sa gawang mabuti, lalô na sa ikagiginhawa.

Ang binatang ito ay tumutugon sa pangalang Daniel Perez, na ngayon ay naninirahan dito sa siudad. Siya'y isang kilalang mayaman sa Kabisayaan. Daniel Perez, iyan, iyan, ang kalaban ni Eduardo sa pagibig kay Leonora. Ang pagibig nga naman ni Leoning! Ang pagibig ni Leoning ay parang natulad sa bula lamang sa gitna ng tubig na biglang nawala.

Ang dalaga ay lubhang kilala ng marami dito sa siudad at siya ay nanirahan sa masayang bayan ng Tundo, na tumutugon sa pangalang Leonora Flores at ang makakaisang palad niya'y isang kilalang mangangalakal at mayamang taga Iloilo.

Sa gayó'y tumútugón ang matandâng Edeng na anyá'y: Parang linamon n~g lup