Sa kanyá~g m~ga sinulat na aklát na lubhá~g mapakinaba~g, ay matukoy a~g «A.B.C.» n~g m~ga mamamayá~g pilipino na siyá~g kátututuhan n~g m~ga karapatan n~g m~ga mámamayán. Ku~g a~g kahoy ay nákikilala sa bu~ga, gaya n~g kasabihán, si Ginoo~g Felipe G. Calderón ay mákikilala sa kanyá~g m~ga ginawá~g pamana sa m~ga náhuhulí.

Sa kabila noon ay bilang pamana na kanilang alay sa Bayan at Ina, ay ang pang-aapí at pag-alimura; ang gayó'y kung aking mapag ala-ala tinis n~g kudyapi ay n~gán~gapa-n~gapa at ayaw magbigáy n~g lugod at sayá.

Alam ko, na dahil sa pagkamatáy n~g iyong amá ay nagisá ka na sa mundó at lubos kang naghirap sapagka't ang taong pinagkatiwalaan n~g magulang mo upang pasapitin sa iyong kamay ang kayamanang pamana ay nagtaksil, at ninakaw ang salapíng dapat sanang ibigáy sa iyó; hindi lamang iyón; sumapit ang isang panahón na ikaw ay nápalulong sa pagirog at ang iyóng inibig ay tinankang agawin n~g ...

Icao'y aquing tac-ha't pinupuring lubos, pagcat sa lupa mong masanghaya'y sipot ang gayong sintahang malinao sa bubog at punong sabihan sa boong sinucob. Bayan sa cabilang buhay n~g linipad, nanao rin ang gauang ualang iquinupas: pacliha't suyuang tamis n~g pag-liyag at sa iyo'y Verona pamana ang bacas.

Kung maging asawa na, ay dapat tumulong sa lahat ng hírap, palakasin ang loob ng lalaki, humati sa pañganib, aliwin ang dusa, at aglahiin ang hinagpis, at alalahaning lagi na walang hirap na di mababata ñg bayaning puso, at walang papait pang pamana, sa pamanang kaalipustaan at kaalipinan.

Inalô n~ si Parè Pedro Pelaez sa duyan n~g kaginhawahan; ~guni't sa buhay na itó n~g m~ga pagbabago ay kanyá~g dinanas a~g lahát n~g m~ga dapat danasin n~g m~ga laruan n~g palad at siyá'y naulila sa maága~g panahón n~g kanyá~g kabataan at, walâ nama~g gaano~g naiwan sa kanyá~g pamana, a~g amá~g pumanaw, kayá't sa panahón n~g kanyá~g pag-áaral ay di gágaano~g pagsasakit a~g kanyá~g tinawíd bago namulat a~g kanyá~g kutád na muni sa malawak na gálawan n~g karunu~gan.

Linisan co na n~ga iyong pag-aaral at aquing tinun~go, ang iniuang bayan, nang aco,i, dumating sa mama cong bahay toua,i, dili gayon nang aco,i, mamasdan. At saca nag-uica, guilio cong pamanquin, paquimat-yagan mo yaring sasabihin, pagca,t, panahon nang dapat mong lasapin ang pait nang dusang pamana sa atin.