Matapus ang sandalî sa m~ga salitâan naming walâng kabuluhán ay sinabi ko sa kanyá: Liwayway, ¡oh, himalâng Liwayway sa kagandahan! Akó'y paroroón sa labanán at malapit ang ninyó akó mákita. Akó'y paris din ninyó, ulila sa lahát. Kun ang aking hinin~gá'y malagót sa párang n~g pakikihamok, ay parang isáng muntîng ilaw lamang na pinatáy n~g han~gin. Sa bagay na itó, ¿maipagkákaloób kayâ ninyó, diwat

Talastas n~g nagpasimulâ ang "revolución" n~g m~ga filipino n~g ica 24 n~g Agosto n~g 1896 at n~g umalís dito si Rizal ay casalucuyang maalab na totoo ang labanán sa lalawigang Tan~guay n~g m~ga hucbó n~g m~ga castíl

N~gunit si Montesco't Capuletong ugat na nagpa-pasulong buhay n~g bagabag, dala n~g principe upang sa banayad mapuring pan~garal ay maipatalastas, Ucol n~g lisanin ito at catangcay bacas n~g hilahil ang litao na lamang saca ang ugaling maraming matapang capag natapos na alin mang labanan.

Tunay na n~ga, n~guni't gunitaín mo ang ating capatíd na babáe. Samantala'y nagliwanag ang "rueda", magpapasimula ang labanan. Lumapit sa bácod ang dalawang magcapatid na capuwa malungcot, itinuon ang canilang noo sa cawayan at nan~gagmamasid. Lumapit ang isang lalaki sa canila at sila'y binulun~gan sa tain~ga. ¡Pare! ¡isang daang piso laban sa sampo, sa puti acó!

Nagsisigamit din n~g sarisaring kalasag at n~g m~ga damit na cuero at iba pa na sa labanan ay makasasangalang sa kanilang katawan.

Cahapishapis! ang sagót ni G. Neneng ¡tatló ó apat na raang tagalog ang namamatáy bawa't labanán, at sa castila'y cauntî lamang: sampô ó labingdalawa ang nasusugatan ó namamatay; ayon sa sabi n~g m~ga páhayagan! ¿Totoo cayâ iyon? ang tanóng pa ni G. Neneng. Hindî ang tugón ni Rizal cung ibig ninyong maalaman cung alín ang catotohanan ay ganito ang inyong gagawin: cung baga sabihin n~g m~ga páhayagang ang napatáy sa tagalog ay 200, at 10 ang namatáy sa castíl

¡Tandaân mong magalíng! ang isinagót na nagcácangpapagál Manacatilî ang ating capangyarihan samantalang sa capangyarihang iya'y nananalig. Cung táyo'y labánan, ang sasabihin n~g Gobierno'y: "Nilalabanan silá, sa pagca't ang m~ga fraile'y isáng hadláng sa calayaan n~g m~ga filipino; at sa pagca't gayo'y papanatilihin natin ang m~ga fraile." At ¿cung silá'y pakinggán? Manacânacang ang Gobierno'y....

Pinag-aralan kong luman~goy sa sakit at buong lakas ko ang siyang ginamit ang iyong pan~gako sa aking pan~ganib ay siyang timbulang kawáy n~g pagibig, noon ko nalamang ang taglay kong hapis ay di magbabawa't singlawak n~g lan~git. Pinagtiisan kong labanan ang aking pasanpasang hirap at m~ga damdamin, ang kawikaan ko'y ang gabing malalim na napakasun~git ay natatapos din.

"Nguni't kung minsán ay kailangang gumawâ ng masamâ upang matamó ang isang kabutihan. "Kailangang barilín ng isáng pinunò ang sundálo niyáng tumátakbó sa labanán upang ang ibá ay huwag magáyang umúrong. "Kailangang sugátan ang bató upang mapalabás ang kanyáng apoy. "Ngayon: alam na ninyó kung bakit kayo'y aming dinay

Bucód sa roón ang ipinatúloy n~g may sákít kinacailan~gan nating tayó'y labánan, táyo'y pucáwin: nagpapakilala sa atin ang m~ga labanáng ito n~g cung saan naroon ang ating cahinaan, at ang gayó'y nacapagpapagalíng sa atin. Nacararay