Itong man~ga biling huli na ucol sa lalaque, ay ipahayag mo cay Honesto, na bunsó tang capatid. Pagbilinan mo, na pagpasoc sa simbahan, ay houag maquipagumpucan sa capoua bata, nang houag mabighani sa pagtatauanan at pagbibiroan.

Humaráp caracaraca sa canyá ang Alcalde. Guinoong Alcalde, ang sinábi sa canya pagpasoc niya, n~g mailagang mangyari uli ang "napanood" n~g camahalan ninyóng m~ga "cagagawan", m~ga cagagawang dinaramdam co, palibhasa'y "nacasisirang púrì" sa Gobierno at sa lahat n~g m~ga castil

Saca ipinapasoc sa loob ang bitucang lungmalabas; itong pagpasoc nang bituca cun minsa,i, ualang liuag; cun minsan ay hindi sungmusunod, cundi marunong humipo ang mangagamot sapagca cailan~gang iriin nang camay na catulong ang man~ga daliri, at pinipilit pumasoc sa loob ang man~ga bituca.

Cun may magpahamac na baguntauo, na maguica sa caniya na nagbabanalbanalan, dahilan sa naquiquitang cabaítan, at malimít na pagpasoc sa Simbahan, ay di mabuyong magalit, sumagot man ay banayad, di magdalang poot sa carohaguinan.

Datapoua,t, ¿paanong gagauin niya ang pagpasoc at paglabas?

Mapamayamaya dumating ang juez clérigo'y casama't sa bahay pumanhic, dito n~ga inabot ang curang bulisic na hinihimuyot ang bata sa lihis. Pagpasoc n~g juez doon sa pintuan pagdaca'y nagsulit sa cura sa bayan, aniya'y sumama sa aquin n~ga icao sa n~galan n~g ley bilango cang tunay.

Bawa't CP at Cp ay gagamit n~g isáng pan~galang ibá sa pan~galan n~g kinalalagyang bayan ó lupaín. Magbabayad n~g dalawang piso pagpasoc, at bucod sa rito'y piso sa bawa't buwan. Súsunod n~g waláng tutol at n~g boong caganapán ang lahát sa m~ga cautusáng mangaling sa isáng C ó sa isáng G ó sa GS. Ipagbíbigay alám sa F n~g canyang C ang anó mang mahiwatigan ó maringíg na nauucol sa LP.

Caya sa silid mo kita ay linacbay ang calinisan mo,i, nang di madun~gisan, pagpasoc cong ito,i, ualang ibang pacay cundi sa nais co na mapag-in~gatan. Iyang iyong puri caya tangapin mo at siyang isuot ang damit na ito, na cagayacan co sa pagcasundalo at lumabas ca na,t, magtagong totoo.

O baca sacali cayang tinutugtog nang lan~git sa gayong buhay na maayos, cung hindi mangyari ang iyong pagpasoc ay cay Mariang Puso cayo ay pacupcop. Hayo na,t, pasuquin yaong Pusong mahal, lubhang maauain at mapagtangcacal, doo,i, ipinatag caloloua,t, buhay at sampo nang liriong inyong calinisan.

¡Pagalin~gin nawâ cayó n~g Dios sa inyóng sakít! ang siyáng batì n~g batang dominico pagpasoc. Nacaupo sa isáng malaking sillón ang isáng matandáng párì, culubót at namúmutlâ na ang balát n~g mukhâ, cawan~gis n~g isá riyán sa m~ga santong ipinintá ni Rivera.