Opo, inang; at sa ginawi kong ito'y inuulit kong, ako'y inyong patawarin, yamang ito ang tan~ging naging kaligtasan n~g anak ninyo. ¡Ah, ayokongayoko nang mag mongha! ¡Siya n~ga, inang! ¡Mamatay na muna ako bago muling matira n~g isang saglit sa loob n~g Beaterio !... ¡Maano nawang mabunyag na sa lahat n~g m~ga kababayan natin ang alin~gasaw n~g kabulukang naluluom sa loob n~g m~ga pinid na pinto't dun~gawan n~g m~ga gusaling ito!

Sa gana~g kay Gregorio a~g «Noli» ay siyá~g aklát n~g kaligtasan n~g lahì.

¿Ayaw mo akong sagutin? ang ulit ng ina na lalo pang galit ¿Ano ang laman ng sulat na ibinigay mo kay Manuel? ... Hindi mo ba nalalaman na ang binatang iya'y mason ¿Hindi mo ba nalalaman na ang mga mason ay eskumulgado at ang nakikipagkaibigan sa mga eskumulgado'y walang kaligtasan? Hindi po.

"Ako n~ga, Tirso, ay binawian n~gayon n~g pagmamahal n~g bugtong kong kapatid, at anya'y ipinalalagay na n~g madlang taong nagtitipon sa Pandaka't nakahiging sa pangyayaring iyon, na ako raw ay isa na lamang alibughang walang puri, samantalang hindi mo inilalawit ang aking kaligtasan...."

Ang aklat na ito ang dapat na basahin n~g lahat, pagka't ito ang aklat n~g kaligtasan n~g tao sa lahat n~g kapahamakan at kamatayan. Natitipon dito ang m~ga arte ó paraan n~g panggagamot nila Tisot, Sta. Villefond, Carvajal at iba pa. Hindi lumabas n~g nakaraang taon pagka't pinakaaayos ang yari. Kgg. Honorio Lopez nag-konsehal, sa siyudad ng maynila Licenciado sa Leyes. Bachiller sa Artes.