Cung baga'y ha-hanap labis pang carictan sa la-laquing muc-ha para n~g hinin~gan alindog ang sihin at bucang liuay-uay n~g tanang bulac-lac Mayo nating buan.

Kung gayo'y dapat manding imungkahì sa pamahaláan, na magtatág ng isang Escuela de Derecho sa loób ng Hospicio de San Jose para sa mga nakukulóng doón, na kahi't nagiisa ay... ¡usáp pa rin ng usáp!... Oh, magsipagtahan kayó mga úlong marurupok! Hindî pa ninyó batíd yaong mga palásak na kasabihang: "Ang pantas ay walang kibo" alalaong baga'y hindì daldalero ni daldalera.

Babahagyâ lamang ang naitandá namin sa pan~galawang bahágui n~g sermón, sa macatwíd bagá'y ang sa wícang

Ang "Pagiisip" san~gayon kay Tuse-Kari, ay makakamtan ang lahat n~g bawa't ibigin n~g tao na matatamo niya, sa kabuhayan sukat na gamitin lamang ang pagiisip sa boong lakas na ankin. Ang sabi niya'y ganito: ¿Kayo baga'y may dinaranas na sama sa kabuhayan ó may dinaramdam kayong sakit? Ang dapat gawin ang turô niya isipin ang pagbalikuas ó ang paggaling sa tuwî na, at sukat, upang umigi sa sakit.

N~g anyong ang gabi tungtong nasa lalim minulan ang "danzang estrella" ang turing, niyaong dacong una ugali sa piguing pagcatapos baga'y, oras nang humimpil. Sa hinaba-haba litis na palitan n~g cani-caniyang caparis sa sayao, Julieta't Romeo nagcataon naman sa "page-estrella" ay nagcapilin~gan,

Sa carrosa ay biglang umibís at sa maralitang bahay ay pumanhík ang kapangyariha'y hindí na nagamit ang puso'y nabaghán sa himalang dikít. Ang mahal na hari tumanong pagdaka. ito baga'y anak ninyong mag-asawa? sagot n~g tinanong dakilang Monarka iyan po'y pulut ko lamang sa aplaya.

N~guni't ¿ito baga'y dapat cayang mangyari? ang sa cawacasa'y bigláng sinabi n~g malacás; ¿casalucuyan bang na sa unang panahón tayo n~g cadilimán? Sa macatuwid baga'y.... At lumapit sa m~ga dalaga, at binago ang anyo n~g pananalitâ. Pagpaumanhinan ninyó acó, anyá, nacalilimot acóng mayroon paláng sa aki'y naghihintay na aking catipán; magbabalic acó at n~g cayo'y aking masamahan.

Nan~gag-alay na n~ga n~g sinta't paglubog ang nagsípagsadyá sa nasang pag-irog kung anong hiwagang kaloob n~g Dios ang naguing asawa'y ang principeng nugot. Ihahangang dito ang kináhinatnán n~g abang dalagang kinitlán n~g búhay ¿ang principe baga'y kung kaya nákasal ay talagang utos niyong kapalaran?

Huwág, sa pagca't cung gayó'y caniláng maiino, at hindi nila ipatutuloy ang caniláng bantâ. Ang lalong magalíng ay máhuli nating buháy silá at sacâ natin pasigawin, sa macatuwíd bagá'y cayó ang magpapasigaw sa canilá; hindi acó dapat makialám sa bagay na itó, sa pagcá't acó'y sacerdote. ¡Dilidilihin ninyó! sa mangyayaring itó'y macatutuclas cayó n~g m~ga cruz at m~ga estrella; ang tan~ging hiníhin~gi co'y papagtibayin lamang na acó ang siyáng sa inyó'y nagsabi't n~g macapaghand

Yaong m~ga taong may yabag na mabigat na halos nababakas ang yapak at tila ibig palubugin ang lupa, ay m~ga taong palalo, hambog, matabil at mapagmatapang. Ang m~ga humahakbang n~g walang wawa na di iniíno kung mahusay ó hindi ang lakad, alalaon baga'y iniindayog ang boong katawan kasabay n~g paa ay m~ga magagaspang na tao at un~gas.