Recorda una vegada, don Gaspar, que va veure un domador de feres que se les havia amb aquesta mena de bestiotes, i don Gaspar va patir molt d'esperit i li fou precís anar-se'n del local i sortir a pendre l'aire. Després va llegir en el Brusi que el tal domador morí víctima de les urpes d'un tigre.

En Pelifet, a l'oir això, don

-Com el defenses, filla meva! féu don Eudald, amb un cert deix d'amarga compassió.

Si esteu satisfet, si us don vostra sòrt ditxa completa gireuvos vers vostra dama y ab un dolç bes reclameula. Escrit deliciós!

-La mare rai,... digué la Montserrat, i amb això don

Tom don

Silenciosa i gravement, l'un darrera l'altre, entraren els tres personatges: don Eudald primer i mossèn Joan després, seguit de donya Dolors, que tanc

Cinc minuts després, George, a son torn, féu: -Ah! i féu voleiar el seu plat per sobre el marge. Tres minuts més tard, don

L'endemà, en sortir de missa, el subjecte meravellós, que l'esperava en una cantonada, li don

Maria li don