Dios iyong dalan~ginan sintahin naming matibay. Agustíng Amang maran~gal ilao nami,t, paraluman . Casanto-santosang Patriarca Amang san Agustín, landas nang matotouid na asal at tagapag-unaua nang dilang cautusan, ilao nang man~ga Doctores, at salamin nang aming buhay: maguing pintacasi naua naming maalam sa harapan nang Dios. Ipanalan~gin mo cami, maloualhating Amang san Agustín.

Siya'y inyóng sintahín, ¡oh, siyá n~! datapwa't hindî na cawan~gis sa pagsintá sa tinubuang lúp

Cung sa macatouid la-laqui sa dusa at sintahin naman lasap ang ligaya, icao ang pantamis sa lasahing pac-la at angel cang buting may in~gat sa caniya. Na sa iyo'i hinahon sucat cung loobin, puri n~g la-laquing palad mong capiling, sa gayo'y icao ring alalay na han~gin pantabuy sa balang tataquip na dilim

Mangyayari kayang aking mawawari ang kahirapan mong sa akin ang sanhi ni sa gunita ko'y hindi sumasaging sundalo'y sintahin ako ni aglahi. Sapagka't sinoma'y nakatatalastas na bawal suminta tungkol dugong hamak sa man~ga may taglay na uring mataas at may pan~ganib pang búhay ay mautas.

Ang tatlong daquila nating catungculan: una ay sa Dios na dapat igalang, at sintahin lalo sa lahat nang bagay, itanim sa puso habang nabubuhay. ¿At paano cayang hindi iibiguin yaong cagalin~gang ualang macahambing? malauac na dagat na hindi malining nang lalong mataas paham na Querubin.

Sumintang siphayo pagli-lilo'y bayad ito ang sa tauong ualang casing saclap, ito ang mahapdi sa di bucang sugat at ito ang dusang sa puso'y pang-ag-nas. Suminta't sintahin, ibigui't umibig, ito nama'y siyang tunay na matamis, ito ang pandugtong n~g buhay sa sáquit, ito ang lualhati sa bayan n~g hapis;