Ay mayroon namang isá na bagong cararating pa, siyang nagpahayag bagá saquit nang bunying alteza. Ang damdam mo haring mahal ay galing sa panaguimpán, sa iyo'i, aquing tuturan ang iyo pong cagamutan. May isang ibong maganda ang pangalan ay Adarna, cun marinig mong magcantá ang saquít mo'i, guiguinhaua.

Ani Capuleto "sa gabi ring harap bucsan, cung acala, ang tabing n~g hirap. sa pusong may bigay pagcat piguing tatag sa bahay co'y tulot, sa iyo'y ang paglangcap; N~guni at n~g upang huag mayucayoc batang pag-iisip n~g cabutong irog, bago tumalima sa mapuring unos sa ipa-uunaua, tan~gu mo'i isagot.

Ngayon din magmarali ca isang salóp na trigo'i, muha, aquing susubuquin bagá nagsadyáng mangangasaua. Ay ano'i, nang dumating na ang trigong ipinacuha, don Juan ay sumunod ca sa útos co ngang lahat na. At cun di mo masunod nga ang aquing ipagagaua, ualáng pagsalang daquila ang búhay mo'i, mauauala. Itong trigo ay cunin mo pag-ingatan mong totoo, sasabihin co sa iyo ang lahat nang gagauin mo.

At halimbaua mang iyong macacamtan ¿anong ligaya mo at hindi ca hirang? anhin mo ang ganda cung sa boong silang at icao ang dilim na maguiguing hadlang? Caya n~ga sapagca sinsay ca sa landas n~g sintang casundong hanapin mong dapat, sa sunod na arao puso mo'i igayac pagcat sisicatan n~g sisi at hirap.

O mariquit na bathala cometang nabá sa lupa, magdala ca ngayong aua sa aquing ipag-uiuica. Aba mariquit na Fénix at Buang sacdal nang lamíg, sa aquing tinagis-tinagis matá mo po ay ititig. Hindi co po maguing sala ang sa damít mo'i, pagcuha, at ugali nang may sintá quiquita nang daan bagá. Alin naman cayang búhay mahiguit sa sang-libo man, na sa galit mo pong tangan hindi alising paminsan.

Balang isang cantá naman ang catauan mo'i, sugatan, at sa dayap iyong pigán nang di mo macatulugan. At cun ito'i, matapos na nang macapitóng pagcantá, ay siyang pagtáe niya don Juan ay umilag ca. Capag icao'i, tinamaan nang táe nang ibong hirang, maguiguing bató cang tunay doon ca na mamamatáy. Naito'i, cunin mo naman ang cintas na guintong lantay, pagca-hauac ay talian at gapusin mong matibay.