Sapagka't ang handang maligayang lan~git ay hindí sa libing ang ipagkakamit kung hindí sa gawa't wagas na pag ibig sa Dios ang ating hagdan n~g pag panhic. Gawang kamangman~gan n~g linahi natin balabaling puri ang dakilang libing gugulin ang pilak sa walang hihinti't ang tinatasaha'y bibig sa pagkain.

Adios Dalmacia't kung walang hilahil inaantay kita sa araw mong taning at ang taguri ko'y huag lilimutin ang pagmamahalan magpahangang libing. Ang pag babalik ni Dalmacia =Ikaapat na pankat= Narito na ako kapatid na irog ¿anong buhay ninyo kagabing pagtulog? nagdaang payapa na awa ng Dios ¿kayo nama'y ano? Wala ring sigalót.

¡Pakinggán mo! anang humíhitit, sa wícang tagalog. ¿Hindî cayâ magalíng na catá'y humúcay sa ibang lugar? Ito'y bagóng bágo. Pawang bágo ang lahát n~g libíng. Hindî na acó macatagál. Ang but-óng iyáng iyóng pinutol ay dumúrugò pa ... ¡hm! ¿at ang m~ga buhóc na iyán?

N~guni at ang inyo namang nakikita sa bayad n~g Bayan ay labis labis na may dakilang libing, kasál at binyag pa may pamisa't saka sarisaring pista. Ito nama'y pawang pinagbabayaran n~g naman mura't sa halagang mahal, yaón sa wari ko ay labis na naman aywan sa m~ga may han~gad sa yaman.

Ang m~ga sinisin~gíl sa binyag, casal, tawag, libíng, campana, ciriales at iba pa. Ang caraniwang tinatawag na "manong" ó "manang", galing sa salitang "hermano", "hermana". May dalawang bagay na manong, ang manong na franciscano ó franciscana at manong na dominico ó dominicana.

Uala acong naquita, at uala rin acong nabalitaang libing na para nang guinaua sa bangcay ni Pili.

Ualang malay isip Romeo'y di talos sa paraang libing n~g asauang irog, n~g malamang patay cay Montescong utos, Romeo'y ang dib-dib halos na sumabog; Dapouat pinag tibay ang loob sa sáquit sa pagcat naghari sa madlang inisip na pilit damayan ang asauang ibig sa quinalibin~gan ano mang masapit;

Ang mga bulaklak ay iniaalay at isinasabog niya sa ibabaw ng libing ni Daniel Perez, ang kanyang asawang nagpakamatay sa sarili nang dahil sa pagsusukab ng asawang ngayon ay siyang dumadalaw sa kanyang libing, nagsisisi at lumuluha. Kaawaawang Leonorang nagluksa sa buhay! At, hindi nga magbabalik ang lahat. Natapos na ang lahat ng kaligayahan sa buhay ni Leonora.

Ibig ni aling Tinay, áywan kun bákit, na kapag namatay ang isáng táo, ay málibing kaagád; áayaw ng búrol-búrol. Dahil dito'y kanyáng inihayág na ang libing ni Florante ay idadáos sa ika ánim na oras ng umaga ng araw ding iyon ng pagkamatay. Nagbubukang liwaywáy.

Isinulit mo pang sa iyong pagdating ang iyong pan~gako'y sadyang tutuparin, ang aking pagasang puyapos n~g dilim ay kinabakasan n~g bahagyang aliw, paano'y umasang iyong tutubusin ang kunis n~g buhay sa guhit n~g libing.