Ang m~ga nahuli at cusang humarap sa m~ga púnô'y ibinitin at binugbog n~g cakilakilabot, at pinilit na pinasigaw upang maramay ang m~ga táong alinsunod sa m~ga fraile ay caaway n~g Religión at n~g España, at salamat sa udyóc n~g m~ga fraile ay halos di mabilang ang ipinabaríl, ipinatapon, hinatulang mabilangò hangang nabubuhay at sinamsamán n~g lahat n~g pag-aarì.

Ang caramihan sa m~ga nakianib sa "Liga Filipina", cung di ipinabaríl ay pinahirapan, ibinilangô ó ipinatapon sa malayong lúp

65. =Sino sino ang m~ga pinagbabaril?= Hindi maaaring isiwalat. Marami. Sa m~ga kasapi sa "Katipunan" ay di na kailan~gan sabihin pa. N~guni't ang m~ga unang ipinabaril n~g pamahalaang kastila sa Luneta noong ika 4 n~g Septiembre n~g 1896, ika 5 at 1/2 n~g hapon, ay siná: Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento at Ramon Peralta.

Nang ipinakilala naman ni Bonifacio kay Francisco Roxas, isá rin sa m~ga ipinabaril n~g pamahalaang kastila, ang hinahan~gad n~g "Katipunan," ay sinabi ni Roxas na siya'y ayaw makinig n~g m~ga kabalbalan at kaululan. 37. =Si Rizal ba'y kasangayon sa paghihimagsik na ginawa n~g "Katipunan"?= Hindi.

Si Monsieur Edmont Plauchut, kilalang orientalista francés, na nacatatalos na magalíng sa Filipinas, na may sinulat na ilang m~ga libro at manunulat sa m~ga pahayagang "Le Temps" at "Revue des Deux Mondes." Pagca alam niyang ipinabaríl si Rizal ay naglathál

Nang mabalitaan ito ni Bonifacio sa pamamagitan n~g kanyang binanggit na kapatid ay hinikayat sa "Katipunan" ang dalawang yaon, na nagkaloob naman pagkatapos n~g halagang apat na raang pisong ibinili n~g palimbagan n~g masong si Antonio Salazar na mayari n~g "Bazar del Cisne," na ipinabaril din n~g m~ga kastila, at sa kanila rin galing ang salaping ibinili n~g m~ga titik sa palimbagan ni Isabelo de los Reyes, na ipinunô sa m~ga titik n~g binanggit na palimbagan.

=1896.= Ika =4 n~g Septiembre=, kaunaunahang m~ga ipinabaril n~g m~ga kastila. 1897. Ika 17 n~g Pebrero, pagkakapasok n~g m~ga kastil