Κέρνα κι' ας στρέψη γύρω μας, ας στρέψη όλ' η γη, Κέρνα κι' ας στρέψ' ολόγυρα, ολόγυρα η γη. ΚΑΙΣΑΡ. Ε! Δεν αρκεί πλέον; Καλή νύκτα, ΠομπήιεΑς αποσυρθώμενΑς αποσυρθώμεν, αδελφέ μου. Ευθυμία τοιαύτη είναι ανάρμοστος προς την σοβαρότητα των ημετέρων πραγμάτων· ας αποχωρισθώμεν λοιπόν, κύριοι· βλέπετε ότι όλοι είμεθα εξημμένοι.

Και καθώς εδηλώσαμεν εις τους θεούς ολίγον προηγουμένως, ότι ημείς δεν γνωρίζομεν την αλήθειαν περί αυτών των ιδίων και μόνον τας δοξασίας των ανθρώπων τας οποίας έχουν περί θεών ερευνώμεν, ομοίως και τόρα πριν αποχωρισθώμεν πρέπει να μείνωμεν σύμφωνοι μεταξύ μας, ότι εάν επρόκειτο να τα διαιρέση σκοπίμως αυτά είτε άλλος κανείς είτε ημείς, αυτή η διαίρεσις την οποίαν είπαμεν είναι ορθή, και ότι προς το παρόν πρέπει να καταγίνωμεν εις αυτά κατά τας δυνάμεις μας, καθώς λέγει η παροιμία.

Και με αυτά τα λόγια και άλλα παρόμοια έφθασεν η ημέρα, και διά να μη φανερωθώμεν, πριν ν' αποχωρισθώμεν, η Τζελίκα μου λέγει· ύπαγε, Ταλμούχ, εις το καλόν, και ενθυμήσου πως σε αγαπώ, και ελπίζω ότι ογλήγορα θα ανταμωθούμεν πάλιν, και σου τάσσω να σε κάμω πολλά ογλήγορα να γνωρίσης έως τι σημείον μου είσαι ακριβός.