Pitóng andana ang hanay nitong cañong nalalagáy, ang calzadang lalacaran tuloy sa palacio real. At anim ang batería na may cañong para-para, at ang nacacentinela coroneles na lahat na. Nang ito'i, mangyaring tunay cahit isa'i, ualang culang, ang princesa'i, nalis naman at sa cuarto'i, nagtuluyan. Ay anó'i, pagca-umaga ang hari ay naguisíng na, ang putuca'i, sabihin pa sa castillo at batería.

Ang bundóc mong inilagay sa tapat nang durungauan, ay doon maguiguisnan sa guitna nang caragatan. At maguing isang castillo sa limaga'i, maquita co, at gayon din ang simborio ang bilog ay paparejo. Sa castillong yaon naman ay cun mayari nang tunay, ay pitó namang halayhay ang kañon mong ilalagay. Mulá, sa palacio real at castillong paroronán, matuid ang lalacaran na cauili-uiling tingnan.

Ang estadong iyan ay isang daang lalacaran ninyo sa pag tun~go sa lan~git ay di carampatang sinsayan, at pagsininsayan ay di cayo macararating sa linalacbay na caloualhatian. Ang baua,t, isang hirap na inyong pagdadaanan, ay houag ariing hirap cun di hiyas na niyayari ninyo at ipinamumuti sa corona ni Jesucristo, bulaclac na doon sa lan~git ay inyong daratnán ay siyang ipuputong sa inyo.