Bihág na bihág si Ibarra sa gayóng calakíng cagandahang loob: n~gumín~gitî si Capitang Tinong at kinucuyumos ang m~ga camay. ¡Salamat po! ang isinagót n~g boong lugód. N~guni't pasasa San Diego po acó búcas ... ¡Sáyang! ¡Cung gayo'y sacâ na, cung cayo'y bumalíc! ¡Handâ na ang pagcain! ang bigáy álam n~g isáng lingcod n~g Café "La Campana."

Nagbalic po acó ó cahapon, n~guni't siya'y nacapasa Maynila na, at nag-iwan n~g limang daang piso upang ibigay sa akin, parang isang caawang-gawa, at ipinagbiling huwag na raw bumalic aco cailan man! ¡Ah, among, limang daang piso sa aking caawa-awang capatid, limang daang piso, ah! ¡among!...

Di rin tumitiguil nang quinaiiyác at di pinapansin ang sabi nang anác, ang casi,t, esposo na si Juan Tamad hindi umiimic sucat nagmamalas. Ano,i, n~g sapitin bundóc n~g Cantabro iniuan na roon n~g m~ga soldado, ang soldadong ito,i, bumalíc sa reino at doon nagtuloy sa real palacio.

N~g bumalíc tayo sa bayan, at sa pagca't mainit na totoo ang araw, nuha acó n~g m~ga dahon n~g sambóng nasumísibol sa m~ga tabíng daan, ibinigáy co sa iyó't n~g ilagáy mo sa loob n~g iyóng sombrero, at n~g di sumakít ang iyóng ulo. N~gumitî icáw n~g magcágayo'y tinangnán co ang camáy mo at nagcásundô na catá.

Bumalíc tayo sa Maynil

Waláng imìc na hinigpît na mairog ni Ibarra ang payat na camáy n~g Teniente, at hindî cumikibo'y sinundán n~g canyáng m~ga matá itó, hanggáng sa na mátanaw. Marahang bumalíc at nacakita siyá n~g isáng nagdaraang carruaje; kinawayán niya ang cochero: ¡Sa Fonda ni Lala! ang sinabing bahagyâ na mawatasan.