Gayon din naman iyang man~ga libro,t casulatang ipinagcacalat n~gayon sa uicang castila at sa uicang tagalog na uala ring itinuturong may gaua,t, may palimbag; at ang laman niyon ay pauang cabulaanang laban sa señor Arzobispo at sa man~ga Pareng religioso, na pati nang man~ga cagalang-galang na man~ga Madre religiosa, ay di rin quinaalang-alan~ganan nang tampalasan nilang pluma, ay ang lahat na ganiyang man~ga libro,t, casulatan ay =baual= na basahin, at ipagcacasala nang daquila ang pagbasa,t, pag-iin~gat noon, at lalong lalo na ang pagcacalat.

N~guni,t, palibhasa,i, hindi mangyayaring mabalitaan nila,t, maquita ang lahat na man~ga masasamang librong ipinagcacalat sa sangcacristianohan; na caya,t, di naman mangyayaring matan~ging maipagbaual na lahat; at sa cabila nama,i, cun itulot na basahin hangan di tan~ging ipagbaual ang man~ga gayong libro,i, macasasamang lubha sa man~ga caloloua; dahil dito,i, ang santa Iglesia, ang man~ga nasabing Puno baga nang santa Iglesia, upang mahadlan~gan hangan macacayanan din lamang, ang gayong man~ga calaguim-laguim na capahamacan, ay mayroong ibinigay sa atin nang man~ga utos na paraang pagcacaquilanlan nang man~ga libro, na, cun di pa tan~ging ipinagbaual, ay dapat nating parahing baual ; at cun sacali,t, basahin ay ipagcacasala natin nang casalanang daquila, na para rin cun basahin ang tan~gi nang ipinagbaual.

Ang icatlo,i, baual naman ang man~ga =devociones= cun tauaguin, ang man~ga panalan~gin, at man~ga casulatang quinapapalamnan nang man~ga pan~gacong sinun~galing, na di umano,i, ang man~ga gayo,t, gayon ay ualang di pangyayari . Caya n~ga,t, alinsunod dito,i, iyang man~ga =panalan~gin=, at iyang man~ga =casulatan= na di umano,i, nalaglag sa Lan~git, at nasumpun~gang nacababao sa santo Sepulcro, sa altar cayang pinagmimisahan nang santo Papa , at iba,t, iba pang ganito na ipinalimbag sa man~ga panahong ito sa uicang castila ma,t, sa uicang tagalog, at ipinagcacalat na mainam nang man~ga alagad nang demonio, ay pauang =baual=, at ipagcacasala nang sino man ang pagdarasal at ang pagbasa noon, pati nang pagcacalat at pagiin~gat niyon.