Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ninoyolnonotza, campa nicuiz yectli, ahuiaca xochitl: Ac nitlatlaniz?

Teoquecholme nechnananquilia in nicuicani coyolicahuacaya yectli yacuicatlan, cozcapetlaticaya chachalchiuhquetzalitztonameyo xopaleuhtimania xopan xochicuiatl onilhuica ahuiaxtimanio, xochiahuachtitlan nihualcuicaya nicuicani.

Nicchocaehua, nicnotlamati, nicelnamiqui ticauhtehuazque yectliya xochitl yectli yancuicatl; ma octonahuiacan, ma oc toncuicacan cen tiyahui tipolihui ye ichan, etc.

Ca moch nicuitoya in nicuicani ic niquimicpac xochiti in tepilhuan inic niquimapan in can in mac niquinten; niman niquehuaya yectli yacuicatl ic netimalolo in tepilhuan ixpan in tloque in nahuaque, auh in atley y maceuallo.

The divine quechol bird answers me as I, the singer, sing, like the coyol bird, a noble new song, polished like a jewel, a turquoise, a shining emerald, darting green rays, a flower song of spring, spreading celestial fragrance, fresh with the dews of roses, thus have I the poet sung. Nictlapalimatia nicxoxochineloaya yectli yancuicatlan cozcapetlaticaya, etc.

Nicchalchiuhtonameyopetlahuaya, nictzinitzcanihuicaloaya, niquilnamiquia nelhuayocuicatla, nic zacuanhuipanaya yectli yancuicatl nicuicani, nicchalchiuhtlazonenelo ic nichualnextia in xochicueponallotl ic nicellelquixtia in tloque in nahuaque.

Oncan nicaqui in cuicanelhuayotl in nicuicani, tlacazo amo tlalticpac in peuh yectli yancuicatl, tlacazo ompa in ilhuicatl itic hual caquizti in conehua in tlazocoyoltototl in quimehuilia in nepapan teoquecholme zacuantototl, oncan tlacazo quiyectenehua in tloque in nahuaque, ohuaya, ohuaya.

Qualli cuicanelhuayotlo, teocuitlaquiquizcopa nicehuaya, ilhuicac cuicatlo nictenquixtia, nitoz miahuatototl, chalciuhtonameyotica, niccueponaltia yectli yancuicatlo, nicehuaya xochitlenamaquilizticaya ic nitlaahuialia nicuicani ixpan in tloque nahuaque.

Word Of The Day

auvuich

Others Looking