Serapia bg. at mr. at Simeón Estilita ang binatâ. 4 Sab. Ss. Marcelo mr., Rosalia at Rosa de Viterbo m~ga bg. N~g barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento at Ramón Peralta. 1896. 5 Linggo. Ss. Lorenzo ob. Romulo at Obdulia bg. 6 Lun. Ss. Eugenio mr. at Zacarias mh. Sa Pagliit sa Magkakambal 3.4.9 Umaga 7 Mar, Ss. Régina bg. at Clodoaldo pb. at kp.

Undas Ang pag-aalaala sa m~ga namatay na binyagan. Ss. Victorino ob. at Marciano kp. 3 Bier. Ss. Valentin pb., Hilario at Cesareo mr. N~g barilin si Honorato Onrubia 1896. 4 Sab. Ss. Carlos Borromeo kd. Modesta bg, Claro at Porfirio m~ga mr. 5 Linggo Ss. Zacarías at Isabel magulang ni S. Juan Bautista, Filoteo mr. at Dominador ob. Kabilugan sa Damulag 2.36.5 Madaling Araw 6 Lun. Ss.

Undas Ang pag-aalaala sa m~ga namatay na binyagan. Ss. Victorino ob. at Marciano kp. 3 Mier. Ss. Valentin pb., Hilario at Cesareo mr. N~g barilin si Honorato Onrubia 1896. Sa Pagliit sa Halimaw 3.35.0 Hapon 4 Hueb. Ss. Carlos Borromeo kd., Modesta bg, Claro at Porfirio m~ga mr. 5 Bier. Ss. Zacarias at Isabel magulang ni S. Juan Bautista, Filoteo mr. at Dominador ob. 6 Sab. Ss.

Caya't naghalal nang embajada't agad na pinaparoon sa Papa Zacarias, at ipinasabi cun alin ang dapat na maghari bagang sa Reyno'y maghauac. Na cung ang may tapang at cáyang sagana at may tan~ging sipag sa pan~gan~gasiua, nang Reyno, at ganap sa pagcacalin~ga at di nagtataglay nang pagpapabaya.