1 - 10 mula sa 16
¡Siya nawa! ang isinagót n~g maestro n~g V.O.T., at saca nagcruz.