1 - 5 mula sa 5
¡Siya nawa! ang isinagót n~g maestro n~g V.O.T., at saca nagcruz.