"Ang may mataas na kalooban ay inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban ay inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri." =Dapat magkaroon n~g isang pan~gun~gusap= "Sa taong may hiya, salita'y panunumpa." =Ang panahon ay ginto= "Huwag mong sasayan~gin ang panahon; ang yamang nawala'y mangyayaring magbalik; n~guni't panahong nagdaan na'y di na muli pang magdaraan."

«A~g may mahál na kalooban ay iuuna a~g puri kay sa pagpipita sa sarili; a~g may hamak na kalooban ay iuuna a~g pagpipita sa sarili kay sa puri». «Sa taó~g may hiyâ a~g salitá ay panunumpâ». «Huwag mo~g saya~gin a~g panahón: a~g yama~g nawawal

Tunghan ang m~ga sumusunod: =Ang dapat nating asalin sa kabuhayan= "Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isáng malaki at banál na kadahilanan, ay kahoy na walang lilim, kung di damong makamandag." =Kailan nagiging kabaitan ang gawang magaling= "Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hindi sa talagang nasang gumawa n~g kagalin~gan, ay di kabaitan." =Ang tunay na kabanalan=

«A~g kabuhaya~g hindî ginugugol sa isá~g malakí at banal na kadahilanan ay kahoy na walá~g lilim kundî damó~g makamandág». «A~g gawá~g magali~g na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hindî sa talagá~g nasa~g gumawâ n~g kagali~gan, ay hindî kabaitan».