1 - 10 mula sa 100
Si Juan. ¡Aha! Oo n~ga ... Sa ibang man~ga lup