1 - 4 mula sa 4
Nang nag-aagaw gising sa pagtulog si Kadiliman ay nanaginip na siya'y linapitan n~g Kaluluwa n~g isang Frayleng may taglay na lubid na kabo-negro, at nagsalita n~g: ¡Kadiliman! ¡Kadiliman! magsisi ka na n~g iyong m~ga kasalanan, ako ang biyenan mong iyong ipinan~gan~galandakan n~g sama, kaya't ang mamanahin mo na lamang ay ang aking solar at bahay, huwag na ang aking kasamaan; tinatalian sa paa si Kadiliman n~g kabo-negro, samantalang sinasabi ang salitang ito; sumagot si Kadiliman n~g binabatak ang hinin~ga, nagsisisi na po ako Papá, lumayo ka na lamang sa akin at siyang paglapit n~g m~ga kalulwa ni Rizal, Burgos at Zamora, taglay ang tig-isang ilaw, lumapit sa kanang dako n~g kinahihiligan ni Kadiliman, ayon sa kanyang panaginip at nan~gagsabing: ¿Hindi ba iniwan namin sa Pilipinas ang iba't ibang tanglaw upang pagliwanagan ang napadadalá pa sa ulap n~g kasamaan? ¿Bakit ipinaghahanap buhay mong palagi ang aming n~galan? magsisi ka at malapit n~g pumanaw ang buhay mo Kadiliman; siyang pagdating n~g tatlong demonyong naglalakihan ang sun~gay na may m~ga taglay na sibát at inaasintá ang puso ni Kadiliman, saka nan~gagsalita n~g ... sapagka't masamang budhî ka sa iyong m~ga kababayan at madalas mong ululin, ang puso mo ang aming sisibatín, inakmaan n~g sibát, hindi pa halos umaabót sa dibdib ni Kadiliman ang saksak ay napasigaw n~g: patawarin ninyo ako't di ko nalalaman ang aking ginawa; siyang pagkagising ni Kadiliman at humin~ n~g tubig sa asawang nalulunos, kumuha kapagdaka si Lolay at pinainom ang kaawa-awang maysakit, n~g matapos makainom, tinanong ni Lolay n~g: ¿Anong nangyayari sa iyo't ga ikaw ay naghihinagpós? ¡Oh asawa ko! ang naitugon, kakila-kilabot na bun~gang tulog ang sa aki'y dumalaw, panaginip na nagbigay gambala sa ating sinasaad n~gayong pagdaralita.