81 - 90 mula sa 100
Asawa ko, ang palambing na pag-gising ni Lolay. ¡Kaunting tubig, ang binuka sa bibig ni Kadiliman, karaybay na n~g pagtakbo si Lolay upang kumuha n~g tubig at pinainom si Kadiliman ¡Ah Asawa ko! iganti ninyo ako kung sakaling ako'y mamatay ¡Nakú! ang pagigil na wika ni Lolay na lumagaslás sa matá ang luha, ¿Bakit? ¡Ay asawa ko! ang banayad na tugon ni Kadiliman; ako'y nanaginip, ako'y binan~gun~got, ang aking napanagimpan sinalaksak daw ang aking mukha n~g isang makatâ Mulî na namang bumalong sa m~ga mata ni Lolay ang luha't nan~gusap n~g ... ilayô mo na sa loob mo ang pakikipagtung-galî sa m~ga ganyan; n~g marinig ni Kadiliman ang salitang ito n~g kanyang asawa napaban~gon kahit gumugulapay at nan~gusap n~g pasigaw Hindi mangyayari, sapagka't ¿paano ang aking nasa sa pagcoconsejal? ¿Hindi mo ba tanto't kung kayâ ko pinagpipilitang maalis si Dr. noon 905 sa tungkol na pagka consejal , n~g ako ang mahalili? ¿Hindi mo ba alam na kung kaya ako nagnasyonalista n~g ako'y magkaroon n~g katun~gkulan? ¿Hindi mo ba natatalós na kung kayâ ako naghimasok sa kapisanan n~g m~ga panday; n~g ako ang maihalal na Consejal kung maaprobahan ang Bill Adriático at....? ¿Hindi mo ba natatatap na kahit ako'y magkahirap-hirap n~g mapataas lamang sa mataas na tungkol kung mangyayari? ibig kong maging Presidente sa América kung maaarî lang at n~gayo'y ibig mong ihiwalay ko, ang bagay na iyan sa aking panaginip, kaya't bukas ay mamilí ka sa palenke n~g marami at maghahanda ako, siya magpahin~galay ka, ang sagot ni Lolay.