71 - 80 mula sa 100
... ika ... n~g buwan n~g ... n~g taong 189.... Nakabayad na n~g ukol sa pagpasok. Ang Tagain~gat n~g Yaman." By....