Naiuan sa ama na caaua-aua, salat sa ligaya,t, sa dusa,i, sagana, naualay sa ina baquit batang bata bagama,t, sa bait ay lubhang matanda. Dan~gang may capatid isang binibini dito sa mag-ama ay siyang nag-iui: pan~gala,i, Emilia, mahinhing babayi, matalinong isip, daig ang lalaqui.

Marami rin naman ang di nacararamay sa hirap, cun di sucat dising maca pag bigay galit, dan~gan ang cami ay nag hahauac nang loob. Di co na paca saysayin sa iyo,t, yamang na aaninao mo, at nang di naman nacarurun~gis pa sa sulat na ito. Adios, capatid co alalayan nauá nang Lan~git ang mag durusa mong dibdib. Si Urbana cay Feliza . MANILA ...

Cung sa natuturang pagsagot, ay marami ang maisasagot mo sa caniya; subali,t, dito sa lagay nang capatid mo, tila,i, mauaualang halaga ang lahat nang casagutan mo, maguing ano ang iyong sabihin sa caniya. Baquit, , amo,i, gayon ang inyong uica?

¿Nakikilala ba ninyo ang doctor Espadaña? ang tanong na mahigpit cay Victoria n~g capatid sa suso ni María Clara. ¡Hindi! anang tinatanong; ang tan~ging nalalaman co lamang sa canya'y mahal na totoong sumin~gil, ayon cay capitang Tiago. ¡Marahil totoong magaling siya cung gayon! ani Andeng; mahal sumin~gil ang bumutas n~g tiyan ni doña María, caya n~ga marunong.

Bucód dito ang isá pa ó daraquilang monarca, nang siya'i, pagliluhan na capatid niyang dalauá. Nang caniyang pagbalicán ang singsing cong minamahal, siya'i, agád tinalian magcapatid na sucaban. Nang mayroong sampóng dipá ang lubid na nahulog na, ay tinagpás nang espada ni don Pedrong palamara. Nang maquita co ang lagay nang príncipeng si don Juan, acó tantong daramay sa quinahulugang hucay.

¡Huwág mong pabayaan ang capatid cong babae! ang ibinulóng n~g caawaaw

N~g icá 18 n~g Septiembre ay ipinatawag si Rizal sa convento ni párì Obach, na curang jesuita roon, at sinabi sa canya nitong binigyan na raw n~g "indulto" n~g Gobernador General ang m~ga taga Calambâ, at gayon din ang canyang capatid na itinapon sa Joló, bagay na canyang ikinagalac n~g cawas

O mahal na pontífice cay Jesús na cahalili, yaring aquing munting sabi ngayo'i, sandaling paquinguí. Ang princesa Leonora ay hindi co tangcá siya, sa balóng aming sinonda doon co lamang naquita. Pinuhunan co nga'i, búhay sa serpienteng nacalaban, at cay doña Juana naman sa giganteng nagtatangan. Cun caya pinagliluhan manga capatid cong hirang, sa singsing niyang naiuan na aquing pinagbalican.

Ang saquít na dinaramdam nang haring aquing tinuran, parang nagdahilán lamang at gumaling ang catauán. Ang haring si don Fernando tinipon na ang consejo, at pinaghuntahan dito si don Pedro't, si don Diego. Sa guinauang caliluhán sa capatid nilang hirang, cun ano ang catampatang parusang dapat ibigay.

Ang nasoc sa loob niya ay caniyang ipadalá, sa capatid niyang sintá sa reinong Inglaterra. Cun caniyang magustuhán ang príncipeng si don Juan, doon niya ipacasal at caniyang alagaan. O cun dili caya naman at di niya magustuhan, ang príncipeng si don Juan ay caniyang ipapatáy. Ito'i, lihim na di hamac na guinaua niyang sulat, ay natantó namang agád niyong princesang marilag.