Dessa soldater voro till största delen kristianer. Det var med deras vapen Konstantius hade ämnat omintetgöra den gamla lärans sista självräddningsförsök. Nu fingo Julianus' atenska gäster bevittna ett skådespel av eget slag. Julianus hade uppstigit en präktig tron, omgiven av Roms och republikens fornåldriga vartecken.

Den till utseendet obetydligaste småsak kan föra oss de rätta spåren, kan styrka eller omintetgöra den sannolikhet du givit mig. Tyvärr, min arkont, du fordrar mer än jag kan uppfylla. Den ifrågavarande mannen låg sin dödssäng, när han anförtrodde Klemens åt min vård, och vad han meddelade mig var föga och skedde under biktens insegel, som icke får brytas. Var vistades du ?

I samma stund föll en annan längre för ut, jakten stannade med en våldsam knyck, och ett spel af lefvande segel fyllde luften. Den gamle hade straxt, han hörde haken falla, gissat, hvem han hade att tacka för besöket, och för att undvika ett onyttigt uppehåll både med roder och arm sökt omintetgöra den tillärnade påhälsningen af hans efterhängsna gäst.

Genom att sanktionera detta steg skulle Ryssland intet förlora utom tvärtom vinna alla möjliga fördelar och icke minst den, att till stor del omintetgöra Englands planer rörande landet. England har nämligen ett högst obetydligt antal judar ibland sig, jemfördt med Rysslands millioner. Näst Ryssland ju Österrike och Balkanstaterna och derefter Tyskland fördel af detta steg.

Alla dessa skall ni flitigt studera och lära er, att det är lika omöjligt att omintetgöra dessa lagar som att omintetgöra naturlagarna, hvilka bestämma atmosfärens fuktighet och jordens vridning kring sin axel. Strängt studium af vetenskapliga arbeten får icke utesluta den viktiga plikten att läsa litteraturens stormän först och främst skönlitteratur.

Snart stod jag alltså, svart i ansiktet, iklädd krullperuk och med en säcktrasa om halsen andra sidan planket med huvudet ut genom hålet. Och för att omintetgöra alla försök till flykt surrade Bill fast mig sedan jag kört igenom huvudet och alltså var hjälplös. Mina känslor tvinga mig att endast i största korthet skildra det som nu följde.