De stycken, som betecknas med orden »efter begäran», »pligtskyldigst», »efter behag», »viljefärdigst», »välvilligt» , äro endast tjugoen. Bland dem finnes ett vid riksrådet och fältmarskalken, friherre Lorenz v. d.

När Carlsson tyckte, att tillräckligt lång tid åtgått för att göra andakten trolig, reste han sig, gick in i stugan utan att knacka och röck fram med sin begäran att se kammaren.

Den allmänne åklagaren yrkade i ett kort tal döden, och alla väntade att hans begäran skulle bifallas av domaren. reste den av staten utsedda försvarsadvokaten sig. Han sade: Jag skall icke vara mångordig. Jag tror mig knappt behöva säga någonting. Jag ber er blott betrakta detta. Härmed lät han täckelset falla för den kompletta serien av Abram Blauvogels verk.

Sålunda sökte han qväfva den ångestfulla känsla, som plågade hans bröst. Men det lyckades honom inte förrän längre fram dagen, Tiina Katri hans begäran hade varit och sett efter Mari. Holpainen följde med henne ut i farstun och der talade de hviskande om saken. Inte felas det henne någonting, vidt jag kan förstå, sade Tiina Katri.

När hon hade framställt sin begäran, svarade henne trollqvinnan, att hon väl icke sjelf kunde säga, hvar det vackraste smycke i verlden stode att finna, men att hon ville gifva henne en fogel, som skulle följa den stolta frun verlden omkring om hon det önskade, och denna skulle nog visa henne, hvar det skönaste smycket stode att finna.

Natten tillbringa vi värdshuset, där min mor jämte barnet min enträgna begäran har tagit nattkvarter för att beskydda mig mot dödens tillbud, vilka jag har förutkänt genom det sjätte sinne, som utbildats under inflytande av marter under sex månader i följd. Klockan tio kvällen kommer en vindstöt och ruskar min dörr, som går utåt korridoren. Jag fäster den med träkilar.

Gällde den ock hälften av riket, skall den uppfyllasDrottning Ester svarade och sade: »Om jag har funnit nåd för dina ögon, o konung, och det täckes konungen, blive mitt liv mig skänkt min bön, och mitt folks min begäran. Ty vi äro sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dräpas och förgöras.

När nu konungen såg drottning Ester stå gården, fann hon nåd för hans ögon, att konungen räckte ut mot Ester den gyllene spira, som han hade i sin hand; gick Ester fram och rörde vid ändan av spiran. Och konungen sade till henne: »Vad önskar du, drottning Ester, och vad är din begäran?

Det var mörkt, och regnet föll i strömmar. Hastigt trädde jag in i förstugan, erfarande denna känsla av hopplöst främlingskap, som alltid överfaller mig, när jag sommartiden tvingas besöka Stockholm och vet, att jag måste vara ensam. Jag hann icke framställa någon begäran om ett rum, förrän portieren kom emot mig och bad mig, i det han nämnde ett nummer, genast ringa i telefon.

kommo konungen och Haman till gästabudet hos drottning Ester. Och när vinet dracks, sade konungen till Ester, också nu andra dagen: »Vad är din bön, drottning Ester? Den vare dig beviljad. Och vad är din begäran?