Den vise Mejnour formulerar saken , att man måste förmå att afsäga sig »verkligheten» för att endast lefva andens lif i vetandets rena rymd.

Det sanna idealet segrade således öfver det falska. Men segern är knappast en seger med flygande fanor och klingande spel. Lifvet triumferar visserligen i Wilhelm Raabes berättelse öfver en lifvets skenbild. Men segern är bra knapp. Människan, som representerar den segrande principen, har nödgats afsäga sig bra mycket af det, som för oss är lif i egentlig mening. För att reda sig i kampen nödgas Hans Unwirsch nästan helt och hållet draga sig tillbaka till andens värld. Han hemför inte segern i det plan, som vi för vår del ville betrakta såsom lifvets i ordets fulla och rika mening, d.v.s. i

För flärdfri att pråla med dem var han ock för flärdfri att ostentativt visa dem tillbaka, när han ej kunde förhand afböja dem. Däremot bar han icke med samma jämnmod extra ekonomiska förmåner af statsmedel, såsom det silfverbröllopsdagen tilldelade studieunderstödet åt de äldre sönerna hvilket han ålade dem att afsäga sig genast efter aflagda examina.

Sara vinkade honom till sig. Jag skulle vilja dansa denna fransäs med er, om ni inte har någonting däremot? Hon smålog, säker om att dessa ord skulle göra ett utomordentligt intryck. Trävaruhandlaren bugade sig artigt men iskallt. Tyvärr måste jag afsäga mig nöjet. Jag har redan hunnit bjuda upp. Och han drog sig tillbaka. Paren stälde upp sig.