Redan vid landstigningen hade de med ett språng skyndat upp bryggan och sedan genast begivit sig i väg. Deras åstundan var att genskjuta Inge hans allriksgata och bli upptagna i hans firade hird, innan den övriga skaran ens hunnit att vila ut i Lödöse och draga upp sina skepp. De gingo tysta bredvid varann, upptagna av sina tankar och förväntningar.

De stötte sig mot stötestenen, såsom det är skrivet: »Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bliva dem till fall; men den som tror den skall icke komma skamMina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de bliva frälsta. Ty det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska för Gud. Dock göra de detta icke med rätt insikt.

Se här några uttryck af honom, hemtade ur hans predikan andra söndagen i Adventet angående domedagen : "Fördenskull är det tillbörligt, att vi icke allenast med glädje förbida denna saliga dag, utan ock med hjertans åstundan sucka och ropa till vår Herre Kristus och säga: Du har lofvat oss denna dag att förlossa oss från allt ondt, o, låt honom blott komma, ja, om det vore i denna stund , och låt det blifva ett slut denna jemmer."

Vidare byggde han upp Övre Bet-Horon och Nedre Bet-Horon och gjorde dem till fasta städer med murar, portar och bommar, ock Baalat och alla Salomos förrådsstäder, ävensom alla vagnsstäderna och häststäderna, och allt annat som Salomo kände åstundan att bygga i Jerusalem, Libanon och eljest i hela det land som lydde under hans välde.

Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp, att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod till arvedel vad utlovat är.

Han var en rik man, en högt uppsatt man, och likväl, böjer han knä för Jesus. Det var ej en tom hyllning, det var hans hjärtas åstundan efter frälsning, som framkallade detta. Han kom med den frågan sina läppar: Gode Mästare, hvad skall jag göra att jag ärfva evigt lif? Ja, den frågan var förbunden med en annan: Hvad fattas mig ännu? Och likväl hade han mycket.

Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet. Men vi nu hava måst vara skilda från eder, käre bröder visserligen allenast för en kort tid och i utvärtes måtto, icke till hjärtat hava vi blivit mycket mer angelägna att se edra ansikten och känt stor åstundan därefter.

Nu när jag måste offra allt, förneka mig själv och mina mest berättigade tycken, nu tvinga makterna mig att avstå från detta sista och mest upplyftande nöje. Det är min lilla dotter som yttrar sin åstundan att följa med mig. Jag avböjer hennes erbjudande med en mycket öm omfamning, men hon förstår icke mina förevändningar att jag behöver vara ensam med mina tankar.

Sedan gingo de till sina hyddor, fulla av glädje och fröjd över allt det goda som HERREN hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. nu Salomo hade byggt HERRENS hus färdigt, ock konungshuset, ävensom allt annat som han hade känt åstundan och lust att utföra, uppenbarade sig HERREN för andra gången för Salomo, likasom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon.

Eufemios, som länge varit den äldste presbytern i atenska församlingen, har intet hopp, men icke heller något anspråk eller någon åstundan att varda annat. Den som äger krafter som du är förpliktad att eftertrakta en verkningskrets, som är dem värdig där de i full mån kunna användas. Broder, du är ämnad till biskop och skall, om du vill, inom kort vara beklädd med denna värdighet.