Και άλλα ούτως ειπείν άπειρα θρησκευτικά έθιμα εκπληρούσιν· απολαμβάνουσιν όμως και όχι ολίγα αγαθά. Μήτε φθείρουσι μήτε δαπανώσιν όσα ανήκουσιν εις αυτούς· τροφαί ιεραί ετοιμάζονται δι' αυτούς, και άπειρα κρέατα βοών και χηνών προσφέρονται εις αυτούς καθημερινώς· προς τούτοις τοις δίδεται οίνος σταφυλής. Δεν τοις επιτρέπεται όμως να τρώγωσιν ιχθύας.

Σωκράτης Όχι βεβαίως· αλλ' όταν συγγράφη, τους μεν κήπους των γραμμάτων, ως φαίνεται, χάριν διασκεδάσεως και θα σπείρη και θα γράψη θησαυρίζων υπομνήματα και διά τον εαυτόν του, εάν φθάση εις το γήρας το εξασθενίζον την μνήμην, και διά πάντα όστις ακολουθεί τα αυτά ίχνη, και θα ευχαριστηθή θεωρών τους κήπους τούτους των γραμμάτων να φυτρώνουν απαλοί, όταν δε οι άλλοι διασκεδάσεις άλλας απολαμβάνουσιν εντρυφώντες εις συμπόσια και εις άλλας ηδονάς, αδελφάς τούτων, τότε εκείνος, ως φαίνεται, αντί τούτων των ηδονών, παίζων με τας συγγραφάς, τας οποίας λέγω, θα περνά τον καιρόν του.