1 - 10 mula sa 12
.................................................... "Halos ang boong casalanan n~g lubhang casakitsakit at hindî na magágamot na pagcacámali ay na sa Arzobispo at na sa m~ga fraile. Cung hinin~ sana ni p